Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ikrar vermede, kaç nesne bağlar ve kaç nesne açar?


Ikrar vermede, kaç nesne bağlar ve kaç nesne açar?
Ikrar erkanında, “Öl ikrar verme öl ikrarından dönme” ilkesi ikrarın ne kadar önemli olduğunu simgelemektedir. 

Ikrar nedir?
Ikrar, benimsenen bir inanca giriş sözüdür. Inancın ilke ile esaslarına uyacağına, bağlı kalacağına, sorumluluğunu yerine getireceğine dair söz verir ve yolun ilkeleri, esasları doğrultusunda yaşamayı amaçlar. 

Ikrar verme erkanı yol inanç önderinin huzurunda, canların şahitliğinde yerine getirilir. Alevi inancında, inanç önderleri Mürşid ve Pir’dir. Alevi toplumunda Mürşid, Pir ve Rehber üçlüsü Seyyidlik Kurumunu oluşturur ve Seyyid olarak hitap edilirler. 

Yola girmek isteyen bir can, önce ikrar kapısına yani bir pire varması gerekir. Pire halini, arzusunu şaffaf bir dille anlatır ve Pir de kendisine yolun gereklerini, esaslarını anlatarak aydınlatır. Pir, kesin bir dille Talip adayına bir uyarıda bulunur; “Gelme gelme dönme dönme, gelenin malı dönenin canı” diyerek yolun önemini ortaya koymuş olacaktır. Talip, Allah eyvallah deyip kendini pire teslim etmiş olacakdır. 

Ikrar, kime ve nasıl verilir?
Alevilikte verilen ikrar Allah'ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine, Şahı Merdan Ali‘nin Veliahtlığına itaat etmek, Ehli Beyt‘e muhabbet duymak, Mürşid, Pir ve Rehber buyruğuna riayet etmektir.  

Ikrar, Kalu Bela ikrarıdır. Dolayısıyla ikrar erkanı, Kal-u Bela’ya dayanır. Allah ruhları yaratırken Ruhlar, Allah’ın varlığını ve birliğini tasdik ederek ikrar vermişlerdir. O’nun, illahi kudretine inanıp bağlılıklarını dile getirmişlerdir. Ilk ikrar, Allah ile yaratmış olduğu nurlar yani Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali ile Seyyide Fatma-tüz Zehra ana arasında ve sonra da, melek Cebrail arasında ve daha sonra da Yaradan ile yaratılanın arasında gerçekleşmiştir.  

Alevi inancında, ikrar vermedeki amaç; Kal-u Bela yani Bezmi Elest‘e verilen ikrarı hatırlamak, tazelemek ve  insanlığın ilk ikrarına göndermedir. Dolayısıyla yola girmek isetyen yani talip olmak isteyen bir canın bilerek ve gönülden inanıp, cem erkanında Mürşid veya Pir ve Cem Erenleri huzurunda söz vererek yolun kurallarını, ilkelerini yerine getirmekle mükelleftir. Buradaki amaç iyi insan, faydalı insan, uyumlu insan olmaktır.    

Ikrar verip yola girmek isteyen can, uzun bir süre Pir’in gözetiminden geçer.
Pir huzurunda ikrar vermeden önce, başta eşiyle, diğer aile fertleriyle gönülbirliğine gidilmeli ve rızalıkları alınmalıdır. Bu gönülbirliğinden sonra Hakk meydanında, Mürşid, Pir ve Cem Erenleri huzurunda ikrar verilir. 

Ikrarın verilmesi, on iki nesne ile bağlanır ve on dört nesne ile açılır...
Imam Cafer-i Sadık Buyruğu’nda şöyle buyrulmaktadır...
“Muhammed Ali Yolu’na talip olmak isteyen bir kimseye lazım, mühim ve gereklidir. Ikrarın verilmesi, on iki nesne ile bağlanır ve on dört nesne ile açılır.”

Ikrarı vemeyi bağlayan on iki Nesne…
1- Gözü bağlamak gerek: Kendi ayıbından gayrı kimsenin ayıbını görmeye örtücü ola, gözüyle gördüğünü, eteğiyle örte.
2- Kulağı bağlı gerek: Yaramaz haberlerden, gıybet sözünü işitip dinlemeye.
3- Dili bağlı gerek: Üstadı yanında dil olmaya.
4- Eli bağlı gerek: Kimseye el olmaya ve bir nesneyi koymadığı yerden eli uzunluk edip almaya.
5- Gönül bağlı gerek: Hakk’tan başkasına meyl-u muhabbet etmeye.
6- Hırsı bağlı gerek: Tamahı galip olmaya.
7- Nefsi bağlı gerek: Nefsine yenilmeye, şehvet elinden biçare, aşağılık olmaya.
8- Boynu bağlı gerek: Davet olunan yere muhalefet etmeye.
9- Gazabı bağlı gerek: Kimseye dava ve kavga etmeye.
10- Gayret kuşağıyla beli bağlı gerekir ki; Hakk´tan gayri kimseye ihtiyaç yüzünü göstermeye.
11- Ayağı bağlı gerek: Yaramaz yerlere varmaya.
12- Sıdk ile bağlanmak gerek: Yapıştığı yerden sıkı yani muhkem dura, itikadı sıkı ola.
 

Allah-u Taalaya malum ola ki, Vallah-ü aleme malum oluna ki, dahi bundan sonra belinin bendini açan o ondört nesneyi de açıkla. Ben öğreneyim ki, talibi Hakk ondan bir feyiz alalar, Tarikat içinde kamil olalar, evliya izini inleyip ve gittiği yolu gözleyip o yol ile serçeşme yani pınarın kaynağını bulalar. 

Ikrar vermeyi açan on dört Nesne…
1- Sofrası açık gerek: Şahı Merdan Ali’nin keremetidir ki bir gün, bir çok kimseler Şahı Merdan Ali hazretlerinin huzuruna geldiler, “Ya Ali, bize keramet göster, görelim.” buyurdular. Hz.Emir-el Müminin, Kanber´e buyurdu ki: “Ya kanber, sofra getir!” onlar, „Bizim karnımız toktur, senden bir keramet isteriz“ buyurdular. Şahı Merdan Ali, bu kez buyurdu ki: „Ya Kanber, Zülfiker‘ı getir, bunlara bir keramet göstereyim“ der. Onlar Şahı Merdan Ali‘nin heybetini görüp anladılar ki keramet, „sofra salmak“ tır. Dahi tınmadılar, her biri dağılıp gittiler. Böylece bilindi ki sofra salmak Şahı Merdan Ali‘nin kerametidir.
2- Kapısı açık gerek: Evine gelen konuğa izzet, hürmet ve hizmet eyleye. Şahı Merdan Ali‘ye vasiyet etmiştir ki, Ya Ali! konuğunu hoş tut. Bir kişinin evine konuk gelse, kendi rızkını beraberinde getirir. Gittiği zaman da, o ev sahibinin günahlarını beraberinde götürür.
3- Gönlü açık gerek: Daima güler yüzlü ola, kimseye ekşi yüz göstermiye.
4- Dili açık gerek: Daima zikr ede ve Tanrıyı ana ve hem tatlı söz söyleye, tatlı sözlü ola, kimsenin gönlünü incitmiye.
5- Hulk-u açık gerek: Azıcık bir şey için öfkelenip, darılmaya, yumuşaklık suyunu kızgınlık ateşinin üzerine döke , sabırlı ola.
6- Lutfu açık gerek: Katına gelen insanın ihtiyacı neyse, gücü yettiği kadar yardımcı ola.
7- Kerem-i açık gerek: Cömmert, mürüvet sahibi ola ve kimsenin sözünü red etmeye.
8- Sehası açık gerek: Alevilik içinde olan kimseye gerektir ki, cömert ola, elinden geldiğince cimrilikten uzak dura.
9- Eli açık gerek: Şahı Velayet Şahı Merdan Ali ibadet halinde iken yüzüğünü parmağından çıkarıp yoksula verir ve Hakk yoluna öz canımı kurban ederim buyurmuştur. O halde, yol erkan içinde olan bir canın Hakk yolunda, başından ve canından  geçmesi gerek.
10- Gözü açık gerek: Her baktığı şeye hizmet nazariyle baka, Hakk‘ın hikmetini ve kudretini gözetleye.
11- Kulağı açık gerek: Her işittiği sözü Hakk tarafından gelen nida yani ses bile ve her sözden bir hisse ala.
12- Anlı açık gerek: Yani doğru ola, yol içinde dürüst ola, Dört Kapı Kırk Makam‘a aykırı bir iş işlemeye ki, halk içinde bu yüzden utanmaya.
13-Ayağı açık gerek: Davet olunan yerden muhalefet etmeyip gide ve o daveti, red etmeye.
14- Yakıyn-ı açık gerek: Erenler yoluna talip olan kişinin, itikatı sıkı olması gerek. Bu da, gerçek erenlerin eteğine yapışmaktır. Öyleyse, şimdi Tarikatı seven Mürşidler ve Pirler bu erkanı yani yolun ilkelerini yerli yerince uygulayalar ve Mürşid‘in meşrebi ve silsilelerini yani soy kütüğünü Şahıvelayet Şahı Merdan Ali‘ye ulaştıralar. Talip eğiten kişiye gerektir ki, bu sorularda kamil yani olgun Mürşid olalar. Yeri gelince cevap vereler. 

Yukarda belirtilen ilkelerle cevap verilmezse, o kimsenin pirliği ve mürebliği caiz değildir. Şimdi, mürebbi ve pir-mürşit olan ve talip, mühip yurdunda olan kimselerin, bu suallerde hiç kusuru olmaya, çok önemlidir ve hem farzı ayndır, vaciptir. Ey talip! Yol ehlinin hali budur ki, bildin ve işittin. Bir kişi bu yol içinde olmasa, yol ehli demek olmaz. Şöyle biline ki: “dilekler kapısı oldu küşade ki ersin muradı olan murade.” Eğer bu sözden ibret alınsa nasihat burada tamam oldu.
Imam Cafer-i Sadık Buyruğu, Adil Ali Atalay 

Ikrar, ne için verilir?
Iyi ve uyumlu insan olabilmek için, hatayı azaltmaktır. Benlikten siyrilip biz anlayışına sahip olmak; Yardımlaşma, bölüşme ve paylaşma geleneğini pekiştirmek; Sahiplenme ve dayanışma ruhunu güçlendirmek ve insanların, huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır.    

Dolayısıyla ikrarbend olan bir canın Eline Diline Beline sahip çıkması gerekir. Işine, eşine, aşına sadık kalması gerekir. Insanlık alemine karşı saygılı, hoşgörülü davranmalıdır. Sonuç itibariyle hayatını, doğruluk ve dürüstlük ilkesi üzerine yapılandırması gerekmektedir.
Aşk ile, Muhammed Ali yoluna verilen ikrarın demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...