Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Güruh-u Naci topluluğu...Güruh-u Naci topluluğu... 
Ruhlar Aleminde melek olarak varlıklarını sürdüren Nesli Pak dediğimiz 73’cü fırkanın yani Ehli Beyt ile peygamberlerin soyunun Ataları olan Naci ile Naciye de, Allah tarafından beşeri insan sıfatına büründürülerek zahiri aleme gönderilmişlerdir.

Dört kutsal kitaplarda kabul gören “beşer insan”ın başlangıcı; Hz.Adem ve Hz.Havva ile başlamıştır. Hz.Adem ve Hz.Havva’nın Kabil ve Habil isminde iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Habil, iyi kalpli ve Kabil ise, şeytani duygulara sahip olması Allah tarafından dışlanmıştır.   

Kabil’in kıskançlık içine düşmesiyle kardeşler arasında geçimsizlik başlamıştır. Bu geçimsizlik sonucu Kabil, kardeşi Habil’i öldürmüş ve kardeş katili olmuştur. Böylece insanlık tarihinde, ilk cinayet gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Habil, insan tarihinde öldürülen ilk beşer insan ve Kabil ise ilk katil olmuştur.   

Kabil, kardeşi Habil’i öldürdükten sonra Allah, Kabil’e lanet eylemiştir. Böylece Hz.Adem’in, Hz.Havva’dan gelen nesli kirlenmiştir.  

Hz.Adem, Hz.Havva’dan gelen neslinin kirlenmesi üzerine; Ruhlar aleminde melek olarak varlığını sürdüren Naci(Şit), Allah tarafından beşeri insan sıfatına büründürülerek yaratılır ve akabinde ruhlar aleminde varlığını sürdüren melek Naciye ise, beşer insan sıfatında yaratılarak Şit(Naci) ilk Peygamber ile evlenirler.  

Şıt peygamberin diğer bir ismi ise “Naci” dir...
* Şit ismi Arapça olup, Ibranice de “Şis” olarak geçer; Allah’ın hediyesi, armağanı anlamına gelmektedir.  
* Naci; Kamil, erdemli, ilahi ilim sahibi insan demektir.
* Naciye; Hakk’ın hidayetine kavuşmuş, kötülüklerden arınmış, kurtulmuş demektir.
* Güruh; Insanlık topluluğu demektir.
* Güruh-u Naci; Hakk yolunda ve hakikatten sapmamış, Allah’ın razı-hoşnut olduğu toplum demektir. 
 

Güruhu Naci’ye özümü kattım,
Insan sıfatında çok geldim gittim, 
Bülbül olup firdevs bağında öttüm,
Bir zaman gül için dara düş oldum.
Aşık Sıtkı Baba 
 

Hz.Şıt peygambere Allah tarafından 50 suhuf  yani 50 sayfalı küçük kitap gönderilmiştir.
Hz.Şit peygamberden sonra gelen peygamberler Şit peygamberin soyundan geldiklerini söylemişlerdir. Dolayısıyla Hz.Şıt yani Naci soyundan gelenlere “Güruh-u Naci topluluğu” denmiştir. Sonuç itibariyle; Allah’ın hükmüne uymayıp kötülük yapanların yani şer anası Hz.Havva, ve ikrarından dönmeyenlerin yani iyi insanların anası Naciye ise, “ikrar” anası diye adlandırılmışlardır.  

Alevi inancında Allah’ın ilmine, sırrına ulaşmak Dört Kapı Kırk Makam’la mümkündür. Insanın ham ervahlıktan erdemlik makamına ulaşabilmesi için, Ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, ilim ile olgunlaşıp kemale ulaşmaktır. Ruhen, edep erkanla ve ilahi ilme yani Allah’ın ilmine ulaşanlar Kamili Insan, Erdemli Insan, Velayet Makamı’na dolayısıyla Hakk ile beraber olma halidir. Bunun diğer bir ismide Batın Alem, Ruhlar Alemi yani kırklar alemidir.  

Kırklar, batın alemi karşılığı kullanılan, Velayet Makamı yani Ermişlik Mertebesi’dir. Bu öte dünyada, zaman dışı bir evrende geçmekte olan bir olayın zahire yansımasıdır.   

Kırklar, Şahı Merdan Ali ile beraber Kırklar meclisinde toplanan, Arif-i billah mertebesine yani Allah gizemine, sırrına ulaşmış ulu kişilerdir. Şahı Merdan Ali, bu velayet yani ermişlik makamının başıdır. Bu nedenle Şahı Merdan Ali’ye “Velayet Şah-ı, Velayet rehberi, Velayet sultanı” gibi unvanlar verilmiştir.   

Biz kırklarız, taptığımız Ali’dir,
Kırkımızın her biri çömert velidir,
Şahı Merdan cümlemizden uludur,
Medet Allah, ya Muhammed, ya Ali. 
 

Kırklar meclisi, Alevi gizemciliğinin yani tasavvufunun özünü oluşturur. Kamillik aşaması yani ilim ve irfanı simgeleyen bu ermişlik makamında yani Sırr-ı Hakikat kapısında her can eşittir. Bu makamda ırk, din, dil, renk, mevki, mertebe, cinsiyet farklılığı gözetilmez. Arınmış, gönlü temiz insanların ulaşabileceği bu son durakta, Hallac-ı Mnasur’un da ifade ettiği gibi; “senlik benlik” yoktur, “biz” varız, hep biriz.  

Kırklarda vuku bulan sır ve bu sırrın sonucu “cem”leşme ibadeti ile noktalanan Ilahi Muhabbet ile Ilahi Ilmin paylaşımıdır. Ilahi bilginin insanın kendisinde olduğuna, bütün oluşumun merkezinde ise, Insan-ı Kamil olduğu inancıdır ve Kırklar Meclisi’nde verilen de bu mesajdır.   

Biz üç bacıydık güruhu neciydik,
Kırklar meydanında süpürgeciydik,
Süpürgeci Selman kör olsun Mervan,
Zuhur ede mehdi sahibi zaman. 
 

Kırklar, “hepimiz bir gönül, bir canız; Birimiz kırkız, kırkımız biriz” demeleri işte bundandır. Kırklar meclisi, ölmeden önce ölmenin yani nefsini yenmenin ve Hakk ile Hakk olmanın, ikilikten kurtulup birliğe varmanın mertebesidir yani Güruh-u Naci topluluğudur.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu...

Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...