Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Gadir-i Hum ve önemi.


Gadir-i Hum ve önemi.
Hz.Muhammed son veda hacı’nda (Hicretin onuncu yılında), islam tarihinde önemli bir olayı gerçekleştirmiştir. Bu önemli olay, Gadir Hum’da yaptığı konuşmadır(Hutbedir).  

Medine, Mısır ve Irak yol ayrımı olan Gadir-i Hum’a ulaştıklarında, Cebrail şu ayeti indirmiştir; “Ey Peygamber, Rabbi’nden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, O’nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.“ Bu ayet ile gelen ilahi emir Allah, Hz.Muhammed’in; Hz.Ali’yi imam olarak halka tanıtmasını ve velayet hakkında nazil olanı, onlara tebliğ etmesini emretmiş ve O’na itaat etmeyi herkese farz kılmıştır.  

Mirac’dan dönenlerden ilk grup Cuhfe’ye yaklaştığında Hz.Muhammed, önde gidenlerin geri dönmesini ve geride kalanların da Gadir Hum bölgesinde onlara ulaşmasını emretmiş ve cemaat birleşmiştir.  

Hz.Muhammed, cemaatin ortasında, deve semerleri üst üste koydurtmuştur. Bu semerlerin en üstekinin üzerine çıkarak herkesin duyacağı şekilde yüksek bir sesle şöyle buyurmuştur;  „Bütün övgüler Allah’a mahsustur; O’ndan yardım diliyor, O’na iman ediyor, O’na güveniyoruz. Nefsimizin şerlerinden, kötü amellerimizden Allah’a sığınıyoruz. Sapan kimseyi O’ndan başka kimse hidayet edemez; O’nun hidayet ettiğini ise kimse saptıramaz. Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum.“ 

Daha sonra şöyle devam etmiştir: Ey insanlar! Latif(yumuşak, hoş)  ve Habir(tüm bilgilere hakim olan) olan Allah bana haber verdi ki, hiçbir Peygamber, kendisinden önceki peygamberin ömrünün yarısından fazlasını yaşamamıştır; Ben yakında Rabb’imin davetine icabet edeceğim. Ben sorumluyum, siz de sorumlusunuz. O halde siz ne düşünüyorsunuz? 

Halk; Biz senin tebliğ ettiğine, nasihatte bulunduğuna, çaba sarf ettiğine tanıklık ediyoruz. Allah sana mükafat versin.
Hz.Muhammed; Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna, cennet ve cehenneminin hak olduğuna, kıyamet gününün geleceğine ve kabirde olanların dirileceğine şehadet ediyor musunuz?
Halk; Evet buna şehadet ediyoruz.
Hz.Muhammed; Allah’ım şahit ol.  

Yine Hz.Muhammed değerli büyük emanet, Allah’ın kitabıdır; Bir tarafı Allah’ın elindedir, diğer tarafı ise sizin elinizdedir. O’na sımsıkı sarılın, sapmayın. Değerli küçük emanet ise: Ehl-i Beyt’imdir. Allah-u Teala bana bildirdi ki, onlar havuzun başında bana ulaşıncaya kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Bunların birbirinden ayrılmamasını ben de Rabb’imden istedim. Onlardan ne öne geçin ve ne de geride kalın çünkü helak olursunuz. 

Hz.Muhammed, daha sonra Hz.Ali’nin elini tutup her kesin görebileceği şekilde göğe doğru uzatarak şöyle buyurmuşmuştur;  „Ey Insanlar! Müminlerin kendilerinden, onlara daha mevla kimdir?“ 

Halk; Allah ve Resulü daha iyi bilir.
Hz.Muhammed; „Allah-u Teala benim mevlamdır, ben de müminlerin mevlasıyım; Ben onlara kendilerinden daha mevlayım. Öyleyse ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.“ Ve Hz.Muhammed bu cümleyi üç defa tekrarlar. 

Daha sonra şöyle buyurmuştur;  „Allah’ım, O’nunla dost olana dost, O’na düşman olana düşman ol; O’nu seveni sev, O’na buğzedene buğz et; O’na yardım edene yardım et, O’ndan yardımını esirgeyenden yardımını esirge; O nereye dönerse Hakk’ı onunla döndür. Biliniz ki, bu sözleri hazır olanlar hazır olmayanlara bildirmelidirler. „ 

Halk henüz dağılmadan Allah-u Teala şu ayeti indirmiştir; „Bu gün dininizi kemale erdirdim, nimetimi size tamamladım ve din olarak islamı size beğendim.“ Maide Suresi, 3’cü ayet. 

Bunun üzerine Hz.Muhammed şöyle buyurmuştur; „Allah-u Ekber! Din kemale erdi, nimet tamamlandı, Allah benim risaletime ve benden sonra Ali’nin velayetine razı oldu.“ Orada bulunanlar Hz.Ali’yi tebrik etmeye ve kutlamaya başlarlar. Abu Bekir ve Ömer, Hz.Ali’yi ilk kutlayan kimselerdendirler. Onlardan her biri; „Bu makam sana kutlu olsun ey Abu Talibin oğlu! Sen, her mü’min erkek ve kadının mevlası oldun“ demişlerdir. 

Dolayısiyle Gadir-i Hum Ehli Beyt ümmeti için çok önemlidir, çünkü; Hz.Muhammed’den sonra kime uyulması gerektiğini ve bu isteğin Allah’ın rızası ile belirlenmesidir. 

Hz.Ali’yi kutlayıp “Sen, her mümin erkek ve kadının mevlası oldun“ diyenler daha sonra bu sözlerinde durmamışlardır ve Hz.Muhammed’e verdikleri ahtı ise bozmuşlardır. Bu iki yüzlülüğün arkasında yatan yeğane sebep ise; Arap kabile reislerinin tek endişeleri, “Gadir Hum” ahdi geçerli olup da Hz.Muhammed’in yerini Şahı Merdan Ali alırsa, Arap kabileleri üzerinde bir daha egemenlik kuramayacaklarını anladılar. Aralarında türlü hileler kurup, planlar düzenleyip, Allah’ın ve Hz.Muhammed’in emri olan “Gadir Hum Buyruğu”nu kısa sürede yok ederek, Hz.Muhammed’in emrini hiçe saymışlardır.  

Arap kabile büyükleri baştan beri, Hz.Muhammed’in peygamberliğini ve O’nun islam anayasasını kabul etmemişlerdir. Etmiş gibi görünmeleri de gelişen islamın adı altnda kendi putperesliklerini, örf ve adetlerini geçekleştirmeyi daha kolay yapacakları hesabı yatıyordu. Dolayısiyle din kaygılarını bir yana bırakarak binbir hileler ve entrikalar çevirerek, halifeliği Şahı Merdan Ali’ye vermemek, Hz. Muhammed’i ve gelişen islamı yıpratmaktı. Ve başarılı da oldular. Işte bugün Arap yarım adasında islam dininin perişan bir durumda olması Emevilerin, islam üzerinde oynadıkları oyunun sonucudur.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...