Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem erkanı yürütme müfredatı...Birlik ve Irşad cemi yürütme erkanı… 
Mürşid, Pir, Rehber ve hizmetkarlar, Cem erkanına hazırlıklarını yaparlar 

1- Pir posta davet edilir ve Pir, post dar duasını okur  

2- Pir, genelde topluma eğitici ve birlik konuşmasını yapar 

3- Zakir, deyişler okur 

4- Spürgeci, temizliği sembolen meydana spurge çalar 

5- Post meydana serilir 

6- Pir dargınlar barıştırılır, sorunlar çözümlenir ve toplumdan rızalık alır 

7- Pir, salavat okur ve dua ile selamlamayı yapar 

8- On iki hizmetkarlar davet edilir

9- Pirin Nad-i Ali, Tecella ve Temenna duası 

10- Delil-Çerağ uyandırılır 

11- Tezekar-Ibriktar, tarikat abdesti aldırır 

12- Lokma ve niyazlar dualanır 

13- Cem mühirlenir 

14- Tevhidle birlikte secde yapılır 

15- Miraçlama okunur ve Kırklar semahı yapılır 

16- Sakka suyu dağıtılır 

17- Mersiye okunur 

18- Lokma ve kurban hizmeti sunulur 

19- Post kaldırılır  

20- Delil-Çerağlar sırlanır 

21- Feraş-Spürgeciler, meydana Spürge çalar 

22- On iki hizmetkarlara dua verilir 

23- Dağılma-helaleşme duası okunur
 

1- Pir posta davet edilir ve Pir, post dar duasını okur…
Pirin, Post duası…

Bismişah, Allah Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darlarınız divanlarınız kabul ola.
Muradlarınız hasıl ola, dergahı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar
Yol gösterin ya On Dört Masum-u Paklar
Yardım edin ya On Yedi Kemerbestler
Ceminize alın ya Kırklar.
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaşı Veli.
Ya Rabbim! senin yüzü suyu hürmetine

Dualarımızı dergahı izzetinden kabul eyle.
Duası bizden kabulu Allah’tan ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…
 

Pir, Posta davet edilir. Niyaz olur ve yerine aturur...   

Darda olan Toplumun rahat oturması için izin verir…
Cem ibadeti hakkında ve güncel konular hakkında aydınlatıcı bilgiler verir...

2- Pir, genelde topluma eğitici ve birlik konuşmasını yapar…
Hakk Muhammed Ali yol erkanı ve günümüz açısından olan biten olaylar hakkında bilgilendirme yapar.   

3- Zakir, deyişler okur…
Ortama göre iki veya üç Duaz-ı Imam okur. 

4- Ferraşçı-Spürgeci, temizliği sembolen meydana spurge çalar…
Sembolik olarak meydanın temiz tutulmasına nispeten meydana gelir ve Hakk Muhammed Ali hürmetine üç kere spürge vurur. Duasını okuyarak yerine geçer. 

Ferraşçı-Spürgecinin, kendi duası…
Bismişah, Allah Allah!
Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,
Kırklar Ceminde süpürgeci idik.
Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezidi Mervan,
Zuhura gelsin Mehdi sahibi zaman.
Allah eyvallah, nefes pirdedir. 
 

Pirin, süpürgecilere duası…
Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,
Zuhur etsin Mehdi sahib-i zaman,
Şad olsun oniki Imam,
Hakk meydanında hizmetin oldu tamam,
Hizmetlerinden şefaat bulasın,
Seyyid-i Feraş-ın himmeti üzerinde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  

5- Hizmetkar, Postu getirip meydana serer…
Hizmetkarcının, Post duası…                                                                
Bismişah, Allah Allah!
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Evliya demine,
Uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah. Nefes Pirdedir.
 

Pirin, Post duası...  
Bismişah, Allah Allah!
Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Mümin müslim ikrarın verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.
Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır, nazır ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…
 

6- Pir dargınlar barıştırılır, sorunlar çözümlenir ve toplumdan rızalık alır…
Canlar, yolumuz rızalık yoludur.
Biz sizi size, sizi özünüze, özünüzüde Hakk’a teslim edeceğiz.
Özünüzdeki Hakk ile dar didar olaçaksınız.
Aranızda dargın veya küskün varsa,
Üzerinde kul hakkı olan varsa,
Bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa
Lütfen Hakk meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.
Yoksa Allah eyvallah deyin.
Canlar birbirinizden razımısınız?
Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz?
Ediyorsanız edap erkan mümine nişan. (3 kere tekrarlanacak)
 

Canlar düzgün oturmalı, konuşmamalı ve barışık olduklarına dair birbirleri ile niyaz olmaları gerekir... 

7- Pir, salavat okur ve dua ile selamlamayı yapar…
Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Imam Ali’yi Pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat. 

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikardan üstün ilahi Adalet yoktur.  

Dua ile selam size olsun;
ya Muhammed Mustfa,
ya Ali’yyün veliullah,
ya Hatice-i tül Kübriya,
ya Seyyide Fatma-tüz Zehra,
ya Imam Hasan-ı müçteba,
ya Imam Hüseyin-i deşti Kerbela,
ya Imam Zeynel Aba,
ya Imam Muhammed Bakır-ı beka,
ya Imam Cafer-i sıtkı sefa,
ya Imam Musa-i Kazım cismi pak,
ya Imam Ali-ül Rıza Şahı Horasan-i,
ya Imam Muhammed Taki,
ya Imam Şah Ali-ül Naki,
ya Imam Hasan-ül Askeri gazi,
ya Imam Muhammed Mehdi sahibi zaman.
ya Cenab-ı Hakk! Dua ile selamımızı kabul buyur.

Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 
 

8- On iki hizmetkarlar davet edilir…
Zakir duasını okur ve Pirden duasını aldıktan sonra Hizmet sahiplerini davet eder. 

Pirin, zakire duası…
Bismişah, Allah Allah!
Cem erkanında hizmetin kabul ola,
Darın, didarın Şah dergahına kayıt ola,
On Iki Imam, hüsn-ü himmetleri üzerinde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…   

Hizmet sahiplerine davet…                                                                                   

Hakk’tan bize name geldi
Pirim sana haber olsun
Şahtan bize name geldi
Rehber sana haber olsun…
 

Zakirin daveti ile on iki hizmet sahipleri meydana gelirler ve darda dururlar...

Pir, hizmetkarlara duası...
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola.
Hazır gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Allah cümlemizi Ehli Beyt’in ikrarına, şefaatine nail eyliye.
Hizmetleriniz, dilekleriniz kabul, muradınız hasıl ola.
Hizmet erenlerimizin Hüsn-ü rızası üzerinize hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On Iki Imam, yar ve yardımcınız ola.
Evliya enbiya keremine, gönül birliğine, gerçek erenlerin demine Huu.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 
 

On iki hizmet sahipleri secde yapıp niyaz olurlar ve yerlerine geçerler... 

9- Pirin Nad-i Ali, Tecella ve Temenna duası…
Nad-ı Ali duası…                                                                                      
Bismişah, Allah Allah!

Ya Muhammed Mustafa!
Sıkıntıya düştüğünde Ali’yi çağır ki,
O’nu sana yardımcı olarak bulasın.
O, olağan üstü hallerin sahibi ve Hakk’ın kudret sırrıdır.
Üzüntülerden, felaketlerden kurtulmak için,

Ehli Beyt ve Evlad-ı Hüseyin aşkına, O’na sığınmalıdır.
Șahı Merdan Ali; Peygamberliğin nuru, veliliğin sırrı, cemal ve
kemalin malikidir. Allah adına O’na çağır.
Hiç bir kimse Ali hiç bir kılıç Zülfikar olamaz.
Ya Şahı Merdan Ali, Allah’ın rahmeti hürmetine gönlümüzü nurun ile,
ruhumuzu ilmin ile aydınlatıp Allah’a ulaştır. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Muhammed Ali hürmetine, bize yardımeyle.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  

Tecella ve Temena duası…
Tecella ve temennanız kabul ola,
Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola,
Hakk kelamı dilinizde,
Hakk sevgisi gönlünüzde daim ola,
Canab-ı Hakk cümlenizin yardımcısı ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 

10- Delil/Çerağ uyandırılır…
Delilci, elinde On Iki Imamları temsilen çerağlarla meydana gelir... 

Delilci, Destur Pirim diyerek hizmete bașlar…
Bismişah, Allah Allah!
Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan,
Zuhuri iman, Himmeti piran,
Pire Horasan, küşad-i meydan,
Kuvve-i Abdalan, kanuni evliyan,
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur. 

Yaradanın kutlu nuru aşkına; Ya Allah, ya Allah, ya Allah!
Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına; Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed.
Velayetin arıtıcı nuru aşkına; Ya Ali, ya Ali, ya Ali 

Delilci, hizmetini bitirdikten sonra yerine geçer… 

Zakir....  
Hata yaptım hüda yaktı delili
Muhammed Mustafa yaktı delili
Ol Ali Abadan Haydar-ı kerrar
Aliyel Murtaza yaktı delili... 
 

Pirin, hizmetkarlara duası…
Bimişah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola,
Şerler def ola, hizmetleriniz kabul ola,

Çün çerağı fahri uyandırdık, Ol Huda‘nın ve
Iki cihan serveri Muhammed Mustafa’nın aşkına.
Imam Hasan, Imam Hüseyin-i dești Kerbela așkına,
Ol Imam-ı etkiya, Zeynel Aba‘nın aşkına.
Muhammed Bakır, ol nesli Pak Murteza așkına,
Yolun Mürșid-i, Imam Cafer-i Sadık aşkına.
Imam Musa-i Kazım, Ol müminleri bașı așkına,
Sabır sahibi, Imam Ali-ül Rıza aşkına.
Șah Taki, Imam Naki, Ol Hasan-ül Askeri așkına,
Muhammed Mehdi, Ol sahibi zaman aşkına.  

Çerağımız yansın yakılsın, Canab-ı Hakk’ın nuru aşkına
Çerağımız yansın yakılsın, Nübüvvetin nuru aşkına    
Çerağımız yansın yakılsın, Velayetin nuru aşkına       
Çerağımız yansın yakılsın, Ehli Beyt’in nuru aşkına   
Çerağımız yansın yakılsın, tüm Şehitlerin nuru aşkına    
Çerağımız yansın yakılsın, Ulularımızın nuru aşkına   
Çerağımız yansın yakılsın, Hünkar Hace Bektaş Veli aşkına
Çerağımız yansın yakılsın birliğimiz, dirliğimiz ve varlığımız aşkına.

Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…

11- Tezekar/Ibriktar, tarikat abdesti aldırır…
Bir kadın canımızın elinde havlu, erkek canımızın elinde leğeni ve suyu
Meydana gelirler…
            

Tezekarcı, üç kere Allah Muhammed ya Ali diyerek legene su damlatır… Önce kendi ellerine su dökerler. Sonra pirden başlıyarak hizmette görev alanların ellerine üç kere, Allah Muhammed ya Ali diyerek su döker. Hizmeti bittikten sonra dara durur....  

Tezekar-Ibriktarcının duası...
Bismişah, Allah Allah! 
Ben gulamın Kamberiyem, etmezem ahudan hayıf,
Gönlümüzü Hakk’a bağladık, yunduk arındık olduk pak

Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.
Ber cemali Muhammed, ber kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin.
Şahı Merdan Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya Salavat.
 

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun...
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikardan üstün ilahi Adalet yoktur.
Allah eyvallah, nefes pirdedir. 

Pirin, Tezekara duası...
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola,
Elleriniz, gönlünüz incinmiye,
On Iki Imam darında, hizmetiniz kabul ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…
 
 

12- Lokma ve niyazlar dualanır… 

Pirin, lokma duası…                                                                                            
Bismişah, Allah Allah!

Bizleri bir araya getiren duyguya aşk olsun.
Aşk olsun o sevgiye ki, rengine, diline,
Dinine bakmadan bütün insanlığı kucaklar. 

Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.
Lokmalar kabul, muradlar hasıl ola. 
Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola. 
Hakk, Muhammet, Ali’nin didarından,
Pir Imam Hüseyin’in darından,
On Iki Imam’ın katarından ayırmaya. 

Ömrünüz sağlıklı, yuvanız şen, sofranız bereketli ola.
Lokmanız her türlü kötülüklere kalkan ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Dertlerinize derman, hastalarınıza şifa ola.
Lokmalarınız Hakk dergahında kabul ola.
Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın, defterine yazıla…

Hizmetiniz, niyetiniz kabul ve makbul ola.
Lokma hakkına, evliya keremine, çömertler cemine,
Gerçek erenlerin demine Huu.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 

Pirin, kurban kesme duası...
Bismişah, Allah Allah!

Muhammed Ali hürmeti için,
Bu dergahtan ayırma ey gani Şah!
Ferman-ı Celil, Kuban-ı halil,
Delil-i Cebrail, tek bir Ismail,
Niyet ve Kurbanınız kabul ola.
Destur ey gani Şah!
Tek bir Allah-u ekber, Tek bir Allah-u ekber, Tek bir Allah-u ekber.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  

Kurban lokma duası…
Bismişah, Allah Allah!
Kurbanınız kabul, yüzünüz ak ola,

Kurbanınız Hakk divanına yazılmış ola,
Kurban sahipleri kurbanlarından şefaat bula,
Hakk erenleri utandırtmaya, cehennem narına yardırmıya,
3ler, 5ler,7ler, 12ler, 14ler, 17kemerbestlerin, 40ların
Hızır gayb zahir, batın erenlerinin hayır himmetleri,
Dua ve şefaatı üzerinizde hazır ve nazır ola.
Ehli Beyt’in ve On Iki Imamların darından, didarından, erkanından ayırmıya,
Lokmanız bu Dünyada durak, ahirette burak ola
Nur-u Nebi , Kerim-i Ali, Hünkar Hace Bektaş Veli katarından ayırmıya.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…

Zakir, Duaz-ı Imam okur…
Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan
Ali’yyel Murtaza sana sığındım. 
Hatice Fatıma, Hasan Mücteba
Hüseyin’i Kerbela sana sığındım.
 

Edep erkan mümüne nişan diyerek herkes birbirleriyle niyzlaşır…  

13- Tevhid birliğine Cem mühirlenir…
Gözcü, topluma edep erkan mümine nişana der...

Gözcünün duası…
Destur pirim,

Bismişah, Allah Allah!
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allaht’an ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.

Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar çeken cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra muradını vere, Erenler sefasına ere.

Allah eyvallah, nefes pirdedir. 
 

Pirin, gözcüye duası…
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız kabul ola,
On Iki Imam divanında, hizmetiniz kabul ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…
 

Pir, Tevbe günahımıza estağfurullah hutbesini okur… 
Bismişah, Allah Allah!
Hata eyledim noksandır işim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.
Muhammed Ali’ye bağlıdır başım,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Hasan’la Hüseyin belki nur ise,
Zeynel Abidin bir gizlice sır ise,
Özümüzde benlik kibir var ise,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Musa-i Kazım’a vardır niyazım,
Imam Rıza’ya bağlıdır özüm,
Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Taki ile Naki benzer bir aya,
Ali emeğimizi salmaya zaya,
Tuttuğumuz yalan huya bed huya,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Hasan’ül Askeri gülleri bite,
Mehdi gönlümüzün gamını ata,
Ettiğimiz yalan, koğu gaybete,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Hatayi’yim eydir Bağdat Basra,
Böyle zamana kaldık böyle asıra,
Sen kerem kanisin kalma usura,
Tövbe günahımıza estağfurullah.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…
 

14- Tevhid ile birlikte secde yapılır… 

Zakir, Tevhid okur…                                                                                                                  
Muhammedi candan sevki, Aliye selman olasın.
Ehli beyte gönül verki, Aliye selman olasın.
Haydar haydar haydar, Aliye selman olasın.
Hey dost hey dost, Aliye selman olasın… 
 

1. Secde, toplum secdeye gelir… 

Pirin, secde duası...   
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Hakk Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola.
On Iki imamların, ondört Masum-u pakların,

On Yedi Kemerbestlerin katarından, didarından ayırmaya. 
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve
Evliya enbiyaların hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola

Ol Cenab-ı Hakk dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyliye.
Dermansız dertlerden, görünür görünmez kazalardan,

Belalardan bekleye saklaya, delalete düşürmeye.
Göçmüşlerimize rahmet eyliye.
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyliye.

Ya Cenab-ı Hakk!
Dualarımızı, dileklerimizi dergahı izzetinde kabul eyle.
Duası bizden kabulu Allah’tan ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah gerçeğin demine Huu…
 

Toplum secdedeyken, Pirin yapacağı dua… 

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,
Peygamberine salat ve selam olsun,
Meclisimiz erenler meclisi olsun,
Secdemiz, meleklerin Muhammed Ali’ye yaptığı secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip ettiğin için sana damd-u senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  

Toplum secdeden kalkar…  

Zakir, Tevhid okur…
Medet ey Allah’ım medet
Gel dertlere derman eyle
Yetiş Muhammed-Ali
Gel dertlere derman eyle… 

2. Secde, toplum secdeye gelir… 

Pirin, Secde duası…
Bismişah, Allah Allah!
Hayırlar tümden feth, günahlar hepten def olsun
Ya Cenab-ı Hakk! Bizi, bezmi elest ikrarına bağışla,
Künt-ü Kenzine bağışla, Uludivan hakkı için bağışla,
Nimetin ile vahdetin için bağışla, kudretinle, rahmetinle bağışla,
Kemaline, cemaline bağışla, Resul nebi hakkı için bağışla.
 

Muhammed Mustafa hakkı için bağışla,
Ali’yyel Murtaza hakkı için bağışla
Ehli Beyt nesli için bağışla, üçler, beşler, yediler hakkı için bağışla,
On Iki Imam hakkı için bağışla, Kırkların hakkı için bağışla,

On yedi kemerbestlerin hakkı için bağışla,
On dört Masum-u pakların hürmetine bağışla.
 

Hüseyin-i deşti Kerbela acısına bağışla, katarın, didarın için bağışla,
Mürşid, Pir, Rehber hakkı için bağışla, Hızır aşkına bağışla,
Aşk için, muhabbet için bağışla,
Hikmet için, hizmet için bağışla, dua, şükür, kerem aşkına bağışla
Bu dem, bu meydan hakkı için bağışla,

Ilahi kelamın için bağışla.
Duası bizden kabülü Cenab-ı Hakk’tan ola
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…
 

Toplum secdedeyken, Pirin yapacağı dua… 

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,
Peygamberine salat ile selam olsun.
Meclisimiz Erenler meclisi olsun.
Secdemiz, meleklerin Muhammed Ali’ye yaptığı secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip ettiğin için sana hamd-ü senalar olsun ya Cenab-ı Hakk!
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 

Zakir, Tevhid okur…
Şu aleme bir nur doğdu la illahe illalah.
Muhammed doğduğu gece la illahe illalah.
Yeşil kandilden bir nur indi la illahe illalah.
Muhammed doğduğu gece la illahe illalah. 
 

3. Secde, toplum secdeye gelir… 

Pirin, Secde duası…
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar feth ola.
Şerler def, müminler şad ola.

Hakk Muhammed Ali, hakkı için;
Şehvete kapılıp, kin tutmayın,
Şiddetten uzak, hoşgörülü olun,
Yalan söyleyip, iftira atmayın,
Küçüğe sevgi, büyüğe saygı gösterin,
Elinizle koymadığınızı, almayın,
Nefsinize uyup, kul hakkı yemeyin,
Sözün geçmediği yerde, söz söylemeyin,
Hakk’ı özde bilip, Hakk sözü söyleyin,
Mazlumdan yana, zalime karşı durun,
Ilimden, bilimden, irfandan ayrılmayın,
Ikrarınızda kalıcı, yolunuzu bilici olun,
Yolunu, Mürşüdünü, Pirini, Rehberini,
Talibini ve talipliğini bilenlerin, demine Huu.  

Ya Cenab-ı Hakk!
Hasta olanlara şifa, sağlık dileyene sağlık, huzur dileyene huzur,
Okuyanlara zihin açıklığı, derdine derman dileyene derman,
nasip isteyene nasip ve Hakikat alemine göçmüşlere rahmetini ihsan eyle.
Darda, zorda olanlara, yetiş carımıza diyenlere sen yetiş ya Bozatlı Hızır!

Ya Cenab-ı Hakk!
Dualarımızı, dileklerimizi dergahı izzetinde kabul eyle.
Duası bizden kabulu Allah’tan ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…
 

Toplum secdedeyken, Pirin yapacağı dua… 

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,
Peygamberine salat ve selam olsun,
Meclisimiz erenler meclisi olsun,
Secdemiz, meleklerin Muhammed Ali’ye yaptığı secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip ettiğin için sana hamd-u senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  

Toplum secdeden kalkar…  

15- Miraçlama okunur, Kırklar semahı yapılır ve bağışlama hutbesi okunur…
Miraçlama…
Geldi çağırdı Cebrail
Hakk Muhammed Mustafa’ya
Hakk seni Mirac’a okur
Davete Kadir Hüdaya.
 

Pir, Bağışlama hutbesini okur…
Bismişah, Allah allah!
Ya Cenab-ı Hakk! Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali,
Seyyide Fatma-tüz Zehra yüzü suyu hürmetine,
Hata ve kusurlarımızı;
Ol Huda hakkı için bağışla.
Muhammed Mustafa hakkı için bağışla.
Ali’yyel Murtaza hakkı için bağışla.
Hatice-tül Kübra hakkı için bağışla.
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana hakkı için bağışla.
Imam Hasan hulki Rıza hakkı için bağışla.
Imam Hüseyin Deşt-i Kerbela hakkı için bağışla.
Imam Zeynel Ali Aba hakkı için bağışla.
Imam Muhammed Bakır hakkı için bağışla.
Imam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla.
Imam Musa-i Kazım hakkı için bağışla.
Imam Rıza hakkı için bağışla.
Imam Muhammed Taki hakkı için bağışla.
Imam Ali’yyül Naki hakkı için bağışla.
Imam Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla.
Imam Muhammed Mehdi sahibi zaman hakkı için bağışla.
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli hakkı için bağışla.
Cümle Erenlerin, Evliyaların hakkı için bağışla.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  
 

16- Sakka suyu dağıtılır…
Bir bayan ve bir erkek canımız, elinde Saka suyu ile meydana gelirler.
Saka suyu, Pir Imam Hüseyin ve Kerbela şuhedalarını temsilen, susuyanlara su ikram edilir. 

Sakacı-Ibriktarcının, kendi duası...
Bismişah, Allah Allah!
Maneyi marifet, sırrı hakikat,
Geldi hizmeti Muhammed Mustafa,
Sukut eyleyin ey comat.
Allah eyvallah, nefes Pirdedir. 

Pirin, saka suyu duası...  
Bismişah, Allah Allah!
Selam olsun sana ya Hüseyin, Selam sana ya Hüseyin, Selam sana ya Hüseyin.
Muhammed Mustafa aşkına,
Sadık-ı Sıtkı, Selman-ı Pak aşkına,
Imamların atası Ali’yyel Murtaza aşkına,
Pir Imam Hüseyin-i deşti Kerbela aşkına,

Allah Allah diyene, sen yardım eyle ya Cenab-ı Hakk! 

Evlad-ı Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız eyle ihsan, ya Hüseyin.
Derdimize senden derman, ya Hüseyin
Gayrıya muhtaç eyleme, sevenlere el aman,
Her daim bizlere medet kıl, ya Hüseyin.
Yüzbin kere lanet olsun ikrarından dönenlere.
Onlar ahdını bozup seni şehit kıldılar, ya Hüseyin.
 

Ismi pakı aşkı için, zikredeni koyma zülmete,
Senin için göz yaşı dökenlere yardım eyle, ya Hüseyin.
Iznin ile su ikram ettim ol yeranlerine vermek için,
Aşkın ile içenlere kıl Abı hayat, ya Hüseyin.
Bercemali Muhammed, ber Kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Imamların atası Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafaya ve
Ehli Beyt’ine salavat.
 

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullaha ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikardan üstün ilahi Adalet yoktur.  

Derem derem bir su ver,                                                                                        
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan,
Imamlar aşkına, saki Imam Hüseyin.
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.

Şah Muhammed Ali’dir Şahımız,
Şah Hüseyin’e kurban olsun canımız,
Erenler dergahı bizim dergahımız,
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.
 

Şah Hatayi’m yana yana, yürek döndü bir yana,
Lahnet okuyalım yezid oğlu bir Mervana,
Bir yudum su vermediler Ali oğlu ol hanadana,
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan, Imam Hüseyin

Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  

Sakiler, suyu topluma dağıtır ve Allah’tan şifa olsun diye içilir…

Sakacı - Ibriktarcının, kendi duası…
Bismişah, Allah Allah!
Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene
Şahı Merdan Ali’ye, Imam Hasan Müşteba’ya
Kerbela şehidi Imam Hüseyin-i veliye
Gittiği yerde dert görmeye, erenler kerem eyliye,
Allah eyvallah, nefes Pirdedir.

Hizmetkarlar, dara durur ve Pir dua verir...

Pirin, Saki duası...
Bismişah, Allah Allah!
Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,
Şahı Merdan Ali’ye, Imam Hasan’a,
Imam Hüseyin pirimize,
Gittiği yerde dert görmeye, erenler kerem eyliye.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…


Sakiler niyaz ederek yerlerine otururlar.
 

17- Mersiye okunur…
Bütün cemaat ayağa kalkarak el ele tutuşurlar ve mersiyeyi hep birlikte aşk ve huşu ile söylerler...  

Zakir, mersiye okur…
Bu gün matem günün geldi,
Ah Hüseynim vah Hüseynim.
Senin derdin bağrımı deldi,
Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Şehit düşmüş Şahı Merdan,
Ah Hüseynim vah Hüseynim. 
 

Pirin Imam Hüseyin aşkına topluma dua verir…
Bismişah, Allah Allah!...
Selam olsun sana, ya Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız, ihsan eyle ya Imam Hüseyin!
Derdimize derman, ya Imam Hüseyin!
Gayriye, muhtaç eyleme sevenlerini ya Imam Hüseyin!
Her vakit medet kıl bizlere, ya Imam Hüseyin!
Yüz bin kere lanet olsun, ol sapıtmış Yezid ve yezidlere,
Ikrarından dönenler şehit kıldı seni, ya Imam Hüseyin!
Yüzü suyu hürmetine su taşırım, aşkın ile içmek için,
Aşkınla içenlere kıl Ab-ı Hayat, ya Imam Hüseyin! 

Ya Cenab-ı Hakk!
Kerbela’da şehit düşen Imam Hüseynin hakkı için,
Çekilen cümle gülbangların hakkı için, kabul et dualarımızı.
Hakk’a yürümüş şehit ve cnlarımızın ruhu, revanları şad ve handan, kabirlerini pür-u nur eyle.
Toprakları bol, Mekanları cennet, menzilleri mübarek olsun.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 

18- Lokma ve kurban hizmeti sunulur…
Elinde lokma dara durarak duasını verir… 

Pirin, lokma duası…
Bismişah, Allah Allah!
Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.
Lokmalar kabul, muradlar hasıl ola.   

Cenab-ı Hakk bizleri, Muhammet Ali’nin didarından,
Pir Imam Hüseyin’in darından,
On Iki Imamların katarından ayırmaya. 

Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola,
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola,
Lokmalarınız Hakk dergahında kabul ve makbul ola. 
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  

Lokmalar eşit olarak herkese dağıtılır. Dağıtım bittikten sonra hizmetli razılık ister…

Lokmacının, toplumdan Rızalık alma duası…
Canlar!
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
 

Cemaat: Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun.
Lokmacı: Allah da sizlerden razı olsun. 
 

19- Post kaldırılır…

Hizmetkarcının, Post duası…
Bismişah, Allah Allah!
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Evliya demine,
Uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah, nefes Pirdedir.
 

Pirin, Post duası...  
Bismişah, Allah Allah!
Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Mümin müslim ikrarın verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.
Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır, nazır ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…
 

20- Delil-Çerağlar sırlanır…

Delilcin kendi dizmet duası…

Bismișah, Allah Allah!
Esirgeyen, bağıșlayan Allah’ın adıyla, ya Allah!
Peygamberin nuru așkına, ya Muhammed!
Velayetin nuru așkına, ya Ali!
Batın oldu, çerağı nuru Ahmet,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola.  
Allah Allah, nefes Pirdedir. 

Pirin, Delilciye hizmet duası…
Bismişah, Allah Allah!                                                                                                      
Vakitler hayır, hayırlar fett ola,
Şerler def, hizmetiniz kabul ola,
Muradınız hasıl, gönlünüz pak ola,
Gönlünüz aydın, Erenler, Evliyalar haldaşınız ola,
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun nuru ve klavuzu ola,
Cenab-ı Hakk yardımcınız, Muhammed Ali gözcünüz, bekçiniz ola,

Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah.
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu…  

21- Feraş-Spürgeciler, meydan Spürge çalar…
Üç bacı meydana gelir, hizmet dualarını verirler…  

Spürgecilerin kendi duası…
Bismişah, Allah Allah!
Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,
Kırklar Ceminde süpürgeci idik.
Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezid-i Mervan,
Zuhura gelsin Muhammed Mehdi sahibi zaman.
Allah Eyvallah, nefes pirdedir. 

Pirin, süpürgecilere duası…
Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,
Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,
Şad olsun On Iki Imam,
Hakk meydanında hizmetin oldu tamam,
Hizmetlerinden şefaat bulasın,
Muhammed Ali himmeti, üzerinde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 

Süpürgeciler niyaz ederek yerlerine otururlar... 

22- Pir, On iki hizmetkarlara dua verir…
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola.
Oturana, gidene, kazasız, belasız evine varana,
Eşine niyaz edene, sağ yatıp selamet kalkana,
Hakk Muhammed Ali, On Iki Imaların,
Evliya, enbiyaların, demine devranına Huu.
Şahı Merdan Ali haldaşınız, Bozatlı Hızır yoldaşınız ola.

Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 

23- Dağılma-helaleşme duası okunur…
Bismișah, Allah Allah!
Akşamlar hayrola, hayırlar fethola, gönlünüzde ki tüm kötülükler defola.
Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara.
Cenab-ı Hakk! Dildeki dileğinizi, gönüldeki muradınızı vere.
Hakk Muhammed Ali yardımcınız ve gözcünüz ola.
Duanız, zikriniz, niyetiniz, niyazınız kabul ve makbul ola.
Dar çeken didar göre, didar gören Hakk’ın hidayetine ere. 

Sıkıntıya düşenler, zorda kalanlar Şahı Merdan Ali’yi çağırdıklarında,
O’nu kendilerine yardımcı olarak bulacaklardır.  

Çünkü O, olağan üstü hallerin sahibi ve Hakk’ın kudret sırrıdır.
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı, O‘ndan medet dilesinler!

Dileyen yardım görür ve mürüvvete ulaşır.
Üzüntülerden, felaketlerden kurtulmak için,
Ehli Beyt ve Evlad-ı Hüseyin Aşkına, O’na sığınırım.
O Şahı Merdan Ali ki üstün niteliklere, faziletlere sahiptir.
Şahı Merdan Ali peygamberliğin nuru, veliliğin sırrı,
Cemal ile kemalin malikidir.  

Allah adına O’na çağırın.
Çünkü hiç bir kimse, Şahı Merdan Ali ve hiç bir kılıç, Zülfikar olamaz. 

Ya Şahı Merdan Ali, Allah’ın ilahi nur-u hakk için;
Gönlümüzü nurunla, ruhumuzu ilminle aydınlatıp hidayete ulaştır. 

Yağan yağmur, esen yel hakkı için.
Yeşeren ve biten çiçeklerin, doğanın hakkı için,
Kainattaki mevcudatın hakkı için, Canlı cansız varlıkların hakkı için,
Ikrarından dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için,
Hakikat alemine göçmüş canlarımızın ruhunu şad eyle. 

Göçmişlerimize rahmet, yaşıyanlar selamet içinde olsun. 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde cem erkanından ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Allah Allah. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hu Dost! Allah eyvallah, gerçeğin demine Huu… 

Toplum meydana niyaz ederek edebince ayrılır. Cem erkanı tamamlanmıştır... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...