Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kimler birbiriyle musahip olabilirler?


Kimler birbiriyle musahip olabilirler?
Şimdi, malüm oldu ki her kişikendi akran ve emsali ile, müsahibi ile müsahip olmak erkandır. Gayri kimse ile müsahib olmak erkan değildir. Ve alim cahil ile erkan değildir. Ve alim şahindir, cahil kargadır. Zalim ile olmak erkan değildir. Burda, zalim kurttur, mazlum koyundur. Mürşit, mürid ile erkan değildir. Mürşid altındır, mürid bakırdır. Şeyhler, dervişler ile erkan değildir. Şeyhler deryadır, dervişler katradır. Mümin ile münafık erkan değildir. Zira müminler tutidir, gıdası şekerdir. Münafıklar kargadır, gıdası neçiştir. Pirli kişi pirsiz kişi ile olmak erkan değildir. Zira pirli kişi Rahmanidir, pirsiz kişi şeytanidir.

Ve dahi pirinden dönmüş kişi ile, pir tutmuş kişi müsahip olmak erkan değildir. Zira pirinden dönmüş kişi yezid’tir. Pir tutmuş kişi mürüddir. Mücerret ile evli müsahip olmak erkan değildir. Zira mücerredin dini, imanı ve islamlığı tamam değildir. Ve evli olanın dini, imanı, islamiyeti tamamdır. Ve dahi yiğit ile kocalar erkan değildir. Zira kocalar kıştır, yiğitler yazdır. Müsahibi ölmüş adamlar ile yeni müsahip tutacak adam müsahip olmak erkan değildir. Zira müsahibi ölmüş kişi dul avrattır. Yeni tutacak adam, bakire kızdır.

Malüm oldu ki, her kişi kendi akranı ve emsaliyle müsahip olmasa tuttukları erkan fasittir ve amelleri batıldır. Hayırları kabul olmaz ahirette gazaba mustehak olurlar. Allah-u Taalanın rahmetinden çıkar. Ve Resulullahın şefaatından çıkar. Dört kapının sürgünü, onyedi erkanın melunudur. Şimdi Şah-ı Furkanda nakil olunur ki mürit ve talip, pirden ve mürşitten ve mürebbiden musahip ve meşrep muhibbet ve aşina hizmet istemek dört kapıda, kırk makamda, on yedi erkan da asla erkan değildir.

Aslı budur ki mürşit ve pir ve mürebbi ve mürit ve talip müslimin Hak hizmete getirse ve dahi müslim kazancı havaya verse, rizaletten ve mübüvvetten ve kerametten ve mücüzatten düşer. Resul iken ümmet olur. Mürşit iken talip olur. Ustaz iken şakird olur. Seccadesinden ma’zul olur. Halife iken post’tan düşer. Zira pirin ve mürebbinin ve mürşidin sır nefesi böyledir.  Şimdi malum oldu ki, dört kapının, kırk makamın, on yedi erkanın, fazın ve sünnetin ve edebin ve erkanın, dünya ve ahiret için lazım olan nesne bunlardır. Eğer bir talip ve mürid ve şakird ustasın postu üstüne çıkıp basmağın giyerse, seccadelerinden ma’zul olup sürülür.

Zira altı kimsenin günahından, vesair işlerinden sual etmek şeriata küfürdür, tarikatta şirktir. Ve marifette hatadır. Ve hakikatte merduddur. Birinci: Allah-u Taalanın işine, ikinci: Peygamberin işine, üçüncü: Mürüt, halife işine, dördüncü: Talip, evliya işine, beşinci: Şakird ustası işine, altıncı: Oğul, ata işine, yedinci: Kul, padişah işine sual etmek küfürdür. Her erkan değildir. Zira, talibin üzerine lazımdır ki, peygamberin emri kabul eyleyip nehyinden kaça. Bu zikr olan işlerden gayri erkan değildir.

Ondan sonra, müsahipsiz ve mürebbisiz ve muhabbetsiz ve mücerred olan kimselerin yanında menakıp okumak din ve iman  ve islam ve ayini erkan göstermek mazarattır. Zira, iş bu zikr olan  menakıbın nutuklarını isitip fiilin katletmezse ve iman getirmiyen taliplerin ve sufilerin, tarikatten ve marifetten ve şeriatten ve hakiketten ve kırk makamdan ve on yedi erkandan nasipleri yoktur. Ve dahi, müsahip müsahibiyle bir evde ve bir köyde ve bir şehirde gerektir ki, bu üç yerden dışarda olan müsahibe müsahip demek erkan değildir. Zira, müsahip cesettir, erkan candır. Can cesetten dışarı çıksa ölür.

Ve bir de musahip, mürebbi candır; can olmayınca ceset olmaz. Ve dahi meşrep dindir: din olmayınca olmaz. Aşina islamdır. Olmayınca müminlik olmaz. Muhabbet imandır: iman olmayınca nefsini bilmez. Nefsini bilmeyen Rabbini tanımaz. Rabbisini bilmeyince girip cennete didarı görmek olmaz.


Ve bir de musahip musahibin evine teklif ile varmak erkan dağildir. Ve malın ve rızkın  teklif ile almak erkan değildir. Ve dahi, musahip musahibin kardaşı olduğu malüm oldu.bir elmanın yarısı, niyaz yarısı tercüman olmak erkan değildir. Meşrep Alidir, muhabbet Muhammed’dir. Davet vaciptir. Zira, Muhammed Mustafa’nın evine Şahı Merdan Murtaza gıtmeğe haya ederdi. Hz.Muhammed Mustafa, Hz.Ali’ye davet eyledi. Muhabbet gösterdi. Ve dahi muhabbetin evine davet olmayınca varmak erkan değildir. Zira, Hak Taala, Muhammedi Cebrail Aleyhisselam davet edip cennete götürdü.


Amma, hafta da üç kere davet etmek erkandır. Birinci: Salı günü, ikici: Çarşamba günü, üçüncü: Cuma gecesi davet etmek erkandır. Zira, Cuma günü Abdül mekandır, günlerin seyyididir. Ve Salı Hz.Muhammed ile Ali muhabbet eyledi. Ve Çarşamba günü hon geldi. Ve Cuma geceleri müminlerin ziyaretidir. Ve davet ile varmak ve haya ile varmak ve rıza ile oturmak erkan ile söylemek ve halifelere hizmet eylemek vaciptir. Zira sohbette edepsiz erkansız söz söylemek dört kapıda, kırk makamda, on yedi erkanda mahaliftir. Dini mezhebi olan çan anasır olmak gerektir.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...