Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası.

ANASAYFA 


Alevi inancında, delil-çerağ uyandırmak...
Farsça kökenli olan çerağ; Nur, ışık, aydınlatma anlamına gelir. Alevi inancında uyandırılan çerağ-delil; Hakk meydanını aydınlatarak ibadete başlama noktasıdır. Bu aydınlatma Hakk Muhammed Ali nurunu sembolize eder. 
 

Hakk meydanında verilen Allah‘ın kelamıdır, ilmidir. Allah’ın kelam ile ruhların aydınlanması ve Hakk Muhammed Ali muhabbetiyle de gönüllerin aydınlanması demektir. Diğer bir manada ise; Kainatın karanlıktan aydınlığa yanlız Allah’ın ilmi ve muhabbetiyle mümkün olduğunu ifade eder. Hakk’a giden yolun ancak sevgi ve ilim ile mümkün olacağına işarettir. 

Kur’an-da, Çerağ ve Delil konusunda Nisa Suresi 174‘cü ayetinde; „Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, herşeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik“ buyrulmuştur. 

Ve yine Ahzap Suresi 46’cı ayette ise; „Ey Resulüm! Sen Allah’ın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir delil olarak gönderildin“ buyrulmaktadır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilik, birdir ve Muhammed Ali yolu diye tanımlanır... 
Alevilik, Muhammed Ali yolu’dur; Islamın özü, aydınlık ve çağdaş yüzüdür  yani özünde islam dinini redetmeyen toplumun inançsal, kültürel ve sosyal yaşamınıda özünde taşıyarak sevgi, saygı dolu barışcıl ve evrensel bir inançtır.
 

 

Dolayısiyle Alevilik, Aleviliktir; Aleviliği tarif etmeye kaltığınızda, muhakak bir yerlerde eksiklik kalır. Alevi yol önderlerinin de buyurduğu gibi: Inançlar tarif edilmez, ancak yaşanır. Çünkü bir inanç, ne kadar yaşarsan o kadar o inancın doğruluğu ve yanlışı anlaşılır. Tüm bu değerlendirmelerden yola çıkarsak Alevilik, Islamın tasavvuf yani batıni yüzüdür, yorumudur. 

Yüzyıllardır baskı, sürgün, katliam ve başkaca her türlü yol kullanılarak sindirilmek istenen Alevilik, nihayet tam yok oldu denilirken yeniden doğmuştur. Kim ne derse desin günümüzde Alevilik açısında, tam bir rönesans yaşanıyor. Bu rönesansı engellemek, artık hiç bir biçimde mümkün değildir.  

Ancak yine de Alevilik karşıtların son bir hamle ile ona kendi inançsal ve siyasal kimlikleri doğrultusunda yön verme cabalarının yaşanmakta olduğu da yadsınamaz. Buna “Aleviliği başkalaştırma çabaları” denir. Barışcıl ve Evrenselleşmiş olan Aleviliği, başkalaştırmaya kalkan ikrarından dönmüş artniyetli mahlukatları kınıyoruz. 

Ne yazık ki insan tarihine baktığımızda bir çok ihanetci, din tücarları, ikrarından dönmüş iki yüzlü riyakarlar çıkmıştır.  

Ve gururla söyliyelim ki tüm bu ihanetlere rağmen, Muhammed Ali yolu; Hace Bektaş-ı Veli, Hallac-ı Mansur, Ulu Ozanlar, Seyyid Seyfettin, Sarı Saltık, Baba Mansur, Hıdır Abdal Sultan gibi ölümsüz inanç önderlerini, yol erenlerini yaratmış ve yetiştirmiştir. Dolayısiyle Alevi inancı bu değerleri, insanlığın ortak değerleri yapmıştır. 

Bu ulu erenler, bunca ihanetlere karşı insan ve insanlığa hizmet etmeyi kendilerine şiar edinmişlerdir. Anadoluyu ve Balkanları islamlaştıran da bu değerli ulu erenlerdir.  

Dönüp Kerbela’ya, bakmamız gerekir; Hem de bir kez değil, bin kez bakıp ders çıkarmamız gerekir. Yolun demine huu..
=Seyyid Hakkı=

Insanların, din tercih hakkı var mıdır?
Gönülde, manevi inanç boşluğunu yaşamak… 

 

Herhangi bir inancın mensubu olmasına rağmen, gönlündeki manevi inanç boşluğunu Alevi inanç felsefesi ile doldurulacağına, Ehli Beyt sevgi ve muhabbeti ile manevi huzura ulaşabileceğine inanmasına rağmen ailenin verdiği baskı, sindirme, tehdit sonucu arzu ettiği manevi huzura kavuşamadığı gibi manevi boşluğun ezikliğini yaşamaya mahküm edilmektedir. 

Oysaki Din aile, kabile, kurumlarla vs. alakalı olmadığı gibi Allah ile kul arasında; Vijdan, inanma ve iman getirme olayıdır. Burada ki sorun birilerinin dini veya inancı, kendi tekelinde görme ve algılanmasından kaynaklanmaktadır.  

Maddi değerlerin, satın alınıp yerine konulması mümkündür ancak bu durum, manevi boyutta mümkün değildir. 

Din özgürlüğü olduğuna göre insanların, kendi dinini seçme ve ibadet etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla kişinin vereceği karar konusunda fikir belirtmek, fikir alış verişinde bulunmak elbetteki mümkündür ancak vereceği karara saygı duymak gerekir. Çünkü dini veya inancı, müdahale edenler değil kişinin kendisi yaşacağına göre doğru veya yanlış olup olmadığına da kendisi karar vermelidir. 

Ancak bu noktada önemli bir hususta, dikkatli olunması gerekiyor. Bu önemli husus, verilen ikrardır. Eğer ikrar vermiş olan bir kişi inancını değiştirmek istıyor ise o zaman, ikrar verdiği pirine gitmelidır. Konu hakkında Pirini, bilgilendirip aydınlatması gerekir. Pirin huzurunda, ikrarını geri vermeli ve alınan rızalık ile, tercih ettiği inancı yaşıyabilir.  

Hakk’ın kelamında, din veya inanç konusunda zorlama olmadığı gibi din ve vijdan özgürlüğü vardır. Dolayısıyla insanların, kendi ırkını seçme hakkı yoktur ancak inanç, tercih ve yaşama hakkı vardır.  

Insan Hakları Evrensel Beyannamesi…
Madde 18
Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; Bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir. 

Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi…
Madde 9
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü.

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama öz-gürlüğünü de içerir. 

2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkaları-nın hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlama-lara tabi tutulabilir.
=Seyyid Hakkı=


Yol içinde yol sorarsan yol,  Muhammed Ali’nindir...
Hakk ve hakikat yolu, Muhammed Ali yoludur; Muhammed Ali yolu, insanlık yoludur. Dolayısıyla yol içinde yol sorarsan yol, Muhammed Ali’nindir...  

 

Hakk ve hakikat yolu zordur; Kıldan ince, kılıçtan keskindir..
Ikrarı ise, ağırdır; Verenin malı, dönenin canı gider.  

Cenab-ı Hakk, bizleri; Muhammed Ali ikrarından, Fatma Ana şefaatından, Imam Hüseyin darından ve On Iki Imam katarından ayırmasın.
=Seyyid Hakkı=


Bismişah, Allah Allah!
Bozatlı Hızır, yüzü suyu hürmetine;
Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük,
Ellerimizi boş çevirme, ya Canab-ı Hakk! 

 

Yardım dileyenin yardımına koşan,
Şifa dileyene şifa veren, derdine derman olan,
Darda buğda koymayp, carına yetişen,
Uğradığı yerlere bereket ve bolluk saçan,
Bozatlı Hızır, yar ve yardımcısı olsun.
 

Cem geceniz mübarek, duanız, niyet ve niyazınız kabul olsun.
Hakk Muhammed Ali yardımcımız, Bozatlı Hızır yoldaşımız olsun.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Gerçeğin demine Huu…
=Seyyid Hakkı=


Bozatlı Hızır, umut orucunuz ve niyetiniz kabul olsun…
Bozatlı Hızır;Anadolu insanı için her zaman doğru, çalışkan, her yerde hazır ve nazırdr.
Adaletli, yardımsever, dar günde imdada yetişen; Kamil-i Insan, Bilge, Ulu Evliya, Nebi, Melek veya bir Ulu Pir’dir. 

 

Uğradığı yerlere, bolluk ve bereket dağıtıp insnların dileklerini yerine getirendir. Dertlilerin derdine derman ve hastalara şifa verendir. 

Dolayısıyla Alevilere göre, Bozatlı Hızır;
* Zor durumda kalanların yardımına koşan, insanların dileklerini yerine getirendir,
* Kalbi temiz, iyilik sever insanlara yardım edendir,
* Uğradığı yerlere bolluk, bereket getirendir,
* Dertlilere derman, hastalara şifa verendir,
* Fakirin yanında zalimin karşısındadır,
* Uğur, bereket ve kısmetin sembolüdür.

Hızır orucuna niyet duası…
Bismihşah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali aşkına,
Yetiş carımıza diyenlerin carına yetişen,
Darda koymayan, yardımına koşan,
Hastalara şifa dertlere derman olan,
Bozatlı Hızır aşkına, oruç tutmaya niyet ettim,
Niyetimizi ulu divanında kabul eyle yüce Allahım.
Gerçek erenler demine hu.. 

Hızır orucunu açma duası…
Bismişah, Allah Allah’
Evliya enbiyaların hürmeti aşkına,
Yardım dileyenin yardımına koşan,
Şifa dileyene şifa veren, derdine derman olan,
Denizde, karada darda buğda koymayan,
Uğradığı yerlere bereket ve bolluk saçan,
Bozatlı Hızır için tuttuğum orucu kabul eyle yüce Allahım!
Gerçeğe huu. Mümine ya Ali. 

Aleviler misafiri Hızır’la, Hızır’ı da Şahı Merdan Ali bir tutmuşlardır.
Alisin, Velisin hemde Hızır nebisin; Gönülden çağrılınca, heryerde hazır ve nazırsın, nefs için çağıranı ancak sen bilirsin ya Bozatlı Hızır! Medet, mürvet...
=Seyyid Hakkı=


Gerçek yol önderi; Insanların derdine derman, diline tercüman, gönlüne ışık olandır...
Çünkü insanı yücelten makam, sıfat ile rütbeler değildir, ilim irfan ve edep erkandır... 
 

Bazı Ocakzade evlatları, kendilerinin Seyyid olduklarını sıkca dile getirmelerinin yanı sıra ismin arkasına dede ifadesini eklerler. Bununla vermek istedikleri mesaj, inanç önderiyim mesajıdır.  

Bir inanç önderi olarak;
Inancın, zahir ve batın boyutu nedir?
Din önderinin vasıfları nelerdir?
Yolun ilim irfanı, edep erkanı nedir?
Dört Kapı Kırk Makam nedir?
Talibin nişanı, manevi hizmeti nedir?, vs. yani yolun ilim irfanından haberdar olması gerekir. 

Diğer bir deyim ile yol önderiyim diye bilmek için insanların dertlerine derman, diline tercüman, gönlündeki karanlığa ışık olması gerekir. 

Din önderliğine talip olan kişiler, geçimini sağlamak için gösterdikleri çabayı bu makam hizmeti içinde göstermelidir. Edep erkan elbisesi giymeden, ilim irfana bürünmeden; Bir kaç dua ezberlemek, Allah Allah demek veya ya Hüseyin demek ile yol önderi olunmaz.   

Evlad-ı Resul olan bir baba ve annenin çocuğu olduğundan ötürü gereken ilgi ve alakanın kendilerine de gösterilmesini isterler. Ancak anlamadıkları bir nokta vardır o da, ilgi ile alaka hak edene gösterilir ve gösterilmelidir. Hak eden canların, istemesine dahi gerek yoktur çünkü yol evlatları olan talipler zaten gereken değeri veriyorlardır. Bu yanlış algılamayı, yol evladı taliplerde de görmekteyiz. Dolayısıyla istenilmeyince verilmez, verilmeden de alınmaz. 

Inanç önderi makamına tali olan canlarımız yolun ilim irfanı kahvelerde, çay bahçelerinde ve zamanlarını bu gibi yerlerde geçireceklerine;
* Kitap, gazete, vs. okunmalarını,
* Kütühanelerde okumakla geçirmelerini,
* Ilmi muhabbet imkanlarını yaratmalarını,
* Cem evlerinde, Dergahlarda, evlerde ilmi muhabbetlerle geçirmelerini diliyoruz.   

Bu doğrultuda aklını, hal ve hareketlerini olgunlaştıran, mükkemelleştiren canlar; Her türlü saygıya, sevgiye ve ilgiye layıktırlar.
=Seyyid Hakkı=ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...