Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yezid ve Yezidilik(Ezidilik)Yezid ve Yezidilik(Ezidilik)
Çoğu zaman Yezid ve Yezidilik inancı karıştırılmaktadır. Yezid Emevi kabilesi halifelerindendir. Yezidi inacı ise Orta Doğu’da yapılanmış bir inanç sistemidir. Dolayısiyle birinin bir diğeriyle hiç bir alakası yokdur. 

Yezid; Emevi hükümdarlığının kurucusu ve ilk halifesi olan Muaviye bin Ebu Sufyan’ın oğludur. Annesi Ben-i Kelp kabilesinden Maysun’dur. 646 yılında Şam’da dünyaya geldi ve 683 yılında Şam’ın Hevran köyünde ani bir ölüm sonucu ölmüştür. Halifelik süresi üçbucuk yıldır. 

Muaviye ölmeden önce 679 yılında, çeşitli hille ve tehditlerle halkı oğlu Yezid’e biat ettirmiştir. Başta Imam Hüseyin olmak üzere, diğer bazı ileri gelenler Yezidin halifeliğine itiraz ve karşı gelmelerine rağmen Muaviye ölünce, yerine oğlu Yezid’i tayın etmişti. Yezid’in halifeliğine karşı çıkılmasının en önemli sebepleri olarak; hilafetin verasete(hanadanlığ) dönüşmesi endişesi ve Yezidin tecrübesiz ve sorumsuz olması gösteriliyordu. Ve Yezid’de babasının kanlı iktidarını korumak istiyordu. Muaviye, Hz.Muhammed’le yıllarca savaşmış olan, Mekke’li müşriklerin önderi olan bir ailedendir. 

Yezid, tecrübesiz ve sorumsuz biriydi. Babası kadar kurnaz ve ince siyaset yapma kabiliyetine sahip değildi. Yezidin merhametsiz, gaddar, zalim, hillekar, hak-hukuk-adalet-kanun tanımayan, iki yüzlü, edepsiz, içki ve aleme düşkün olan ayaş-sarhoş biriydi. 

Emevi yönetimi Yezid döneminde saltanata dönüştü. Yezid bu üç sene saltanat döneminde en büyük cinayeti, Imam Hüseyin ile birlikte Ehli Beyt hanesinden 72 kişiyi Kerbela’da katlettirmiştir. Bu zulümlerin Ehli Beyt’e yapılmasının nedeni ise; Emevi kabilesinin Haşim kabilesine olan ezeli düşmanlığından kaynaklanır. Dolayısiyle Haşimileri temsil eden Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali’ye büyük bir kin ve düşmanlık besliyorlardı. Yezid’in dedesi Ebu Sufyan islamiyetin kuruluşundan beri, Hz.Muhammed’e karşı defalarca kez kast etme girişiminde bulunmuş ama başarılı olamamışdı. Babası Muaviye ise islamiyeti canı pahasına savunan Şahı Merdan Ali’ye karşı sürekli savaşlarda bulundu. 

Yezidilik-Yezidi inancı
Orta Doğu’da yapılanan Yezidi inancı 12. yüzyılda Şeyh Adi bin Musafir tarafından Orta Doğu inançları ve islam sufiliğinin karışımından yapılanan bir inanç sistemidir.

Yezidi inancı sözlü geleneğe dayanmasının yanı sıra daha sonradan yazılmış iki kitap söz konusudur. Birincisi; Meshaf Reş(Kara kitap) ve ikincisi ise; Kitap el Celve’dir. Yanlız bu kitapların kutsallığı söz konusu değildir. Çünkü Yezidilik bu kitaplara değil, yukarda da belirtiğimiz gibi sözlü geleneğe dayalıdır. 

Yezidi inancında Allah evrenin sadece yaratıcısıdır ama sürdürücüsü değildir. Allah iradesinin vücut bulması için Şeytan burda aracılık görevinden sorumludur. Melek Şeytan “Melek Tavus” olarak adlandırılır. Dolayısiyle Şeytan, bir tavuz kuşu ile simgelendirilir. 

Allah öz itibariyle rahmetli, merhametli ve bağışlayıcı yani iyilikle dolu olduğu için ibadetle, gönlünü kazanmak gereği duyulmaz. Buına karşın asıl ibadetin özünde kötülük taşıyan, Melek Tavus’a(Şeytan’a) yapılmasiyle kötülüğün kaynağından korunulması ön görülmektedir. Ve kötülüğün kaynağı Melek Tavus olmuş oluyor. Hal böyle olunca da ahiret inancı(Ölünce Allah’a hesap vermek) söz konusu değildir. Sonuçta cennet ve cehennem dünyevidir yani insanların kendi yaşayışlarına göre hayat, cennet eya ceheneme dönüşebilir. Işte Melek Tavus bütün bu olan bitenlerin denetleyicisi ve Allah’ında dünyadaki halifesidir.

Inançlarının temelinde
=> Dünya sonsuzdur. Allah yarattığı dünyayı yıkmaz yani mahşer günü yoktur.
=> Doğaya karşı sorumlu ve saygılı olunması.=> Günde üç kez güneşe doğru ibadet edilir.
=> Yezidi inancında Çarşamba günü, dinlenme esasdır. Bunu da Melek Tavus’un bu günde doğduğu ve dolayısiyle ilk insanın yaratıldığı gün olarak kabul görülür.
=> Yezid olarak doğurulur onun için de sonradan Yezidi olunamaz.
=> Yezidlerin Yezidi olmayan bir kadının yüzüne bakmak, haramdır, yasakdır.
=> Yezidi bir kadın anack yezidi bir erkekle, evlenebilir.
=> En büyük yeminleri; Melek Tavus, Ezidi ve Şeyh Adi isimlerine yapılan yeminlerdir. 

Yezidiler, inançlarından dolayı horlanıp, dışlandıkları için kendi inançlarını ve geleneklerini içine kapalı bir biçimde yaşamaktadırlar.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...