Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

8- Carıcı ve Sırsuyu Hizmeti


3.2 Carıcı ve Sırsuyu Hizmeti :

 

 

3.2.1. Carıcı Hizmeti:

 

DAYANAĞI:

Müddesir 4; Mâide 100; Vâkıa 77, 78, 79. (Ek: 18)

 

TARİHÇESİ:

Kırklar Ceminde Seydi’l Ferrâş’ın Carı yaptığı (süpürge çaldığı); Hz. Peygamber döneminde de bu görevi Seydi’l Ferrâş’ın yerine getirdiği söylenmektedir.

 

AMAÇ VE ANLAMI:

Carı’nın amacı temizlemektir. Cemde Meydan sembolik  olarak süpürülmekle, günâhların temizlenmesi, ceme katılanların günâhlarından arınmaları amaçlanır ve dilenir. Bir hizmet başlamadan önce ve hizmetin sonunda Carı yapılır. Başlarken Carı yapılmasının nedeni, temiz olarak hizmete başlamak isteğidir. Hizmet sonunda ise duâ istiğfardan sonra dökülen günâhlardan Meydanın arınması dileğiyle Carı yapılır.

 

3.2.2. Sırsuyu Hizmeti:

 

DAYANAĞI:

Enbiyâ 30. (Ek:19)

 


TARİHÇESİ:

Gâdirü’l Humm’da Hz. Ali'ye biâttan sonra “Sırsuyu”nu Hz. Fâtımâ dağıtmıştır. Hizmetin Pîr’inin Hz. Fâtımâ olduğu kabûl edilmektedir.

 

AMAÇ VE ANLAMI:

Bütün canların biât ve ikrârlarının yenilenmesi ve gönülleri birlemek (gönül abdesti almak) için, bir tastan halkadaki canların birer yudum içmesiyle tüm canların kandığı varsayılır. Yani Sırsuyu ile “Yol”un gizlerinin tüm canlar tarafından algılandığına îtikat edilir. Sırsuyu’nda tüm gerçeklerin gönüllere doğması, kişinin Hakk’a ulaşması dileği vardır. Sırsuyu ile kişiye açılan sırlar toplumdan gizlenir; kişinin gönlünde “sır” olur.

 

CARICI VE SIRSUYU HİZMETLERİNİN İCRÂSI:

Carıcı Meydana gelir, süpürgesini sağ koltuk altına alarak dâra durur ve tercümânını okur: “Bismillah! Bism-i Şâh! Erenler râhına geldim, Aliyyü’l Murtezâ baştır,  Hüseyn-i Kerbelâ için gözlerim kanlı yaştır. Sadhezâren lânet olsun ol Yezîd’in bağrı kara taştır. Pîrim, ustâzım Kırklar içinde Seydü’l-Ferrâş’tır. Er cemâli Muhammed, Pîr kemâli Şâh Hasan vel Hüseyin; Allah’ı bir bilelim, verelim Muhammed-Ali’ye ve Ehl-i Beyt’ine salavat (Canlar salavat getirir.)

Carıcı süpürgeyi sağ koltuk altına alarak Pîr’in önüne gelir ve  diz üstü oturur. Sol elini Pîr’in postuna, avuç yukarı gelecek şekilde ve açık olarak koyar. Sağ eliyle, posttan sol elinin içine doğru üç kez sağdan sola süpürür. Pîr’e niyâz ettikten sonra diz üstü yürüyerek ocak karşısına gelir. Aynen Pîr postunda yaptığı gibi üç kez Carı yapar. Sonra yine diz üstü yürüyerek Sol Köşedeki Rehber postuna gelir. Aynen Pîr postunda olduğu gibi burada da üç kez Carı yapar ve Rehber postuna niyâz ettikten sonra ayağa kalkkıp, geri geri yürüyerek Meydanın ortasına gelir. Sağ koltuk altındaki süpürgeyi iki eliyle tutarak ayak mühürleyip eğilir ve sağdan sola doğru üç kez süpürge çalar. Doğrulup süpürgeyi sağ koltuk altına alarak dâra durur.

Bu sırada Sırsucu,(15)Sırsuyunu getirir ve Carıcı’nın sol omzundan dudaklarıyla niyâz alarak, iki eliyle tuttuğu “sırsuyu tası” ile birlikte sol yanında dâra durur.

Pîr, Carıcı’nın hizmet duâsını okur, Carıcı Meydandan çekilir.

Sırsucu “Sırsuyu Tercümânı”nı okur: “Bismillah, bism-i Şâh! Ve cealnâ mine’l-mâi küllü şey’in Hayy, efelâ yü’minûn(16) Yüzüm süre süre dergâha geldim. Aliyy'el Murtezâ baştır, pîrim Kırklar içinde Hz. Fâtımâtü’z-Zehrâ’dır. Er cemâli Muhammed, Pîr kemâli Şâh Hasan vel Hüseyin. Allah’ı bir bilelim, verelim Muhammed-Ali ve Ehl-i Beyt’ine salavat.” (Canlar salavat getirir.)

Sırsucu, Sırsuyu’nu, Pîr’e götürür ve önünde diz çökerek oturur. Pîr, Sırsuyu tasının üst yanlarından iki eliyle kavrayarak sağ elinin Şâhâdet parmağını suya batırıp çekerek, Hz. Ali'nin Gâdirü’l Humm ’da okuduğu “Kim bu sudan içer ya da dokunursa, Allah adına, ben onun biâtını kabûl ettim, Allah ve Resûlü de kabûl eylesin” gülbankını okur. Canlar “Allah Allah” derler.

Sırsucu, önce Pîr’e bir yudum su içirir. Sonra diz üstü yürüyerek Pîr’in alt yanındaki iki kişiye, daha sonra sol köşeden (Rehber) devam ederek tüm halkadaki canlara birer yudum su içirir. Sırsuyu dağıtılırken içen her can salavat getirir. Pîr, Sırsuyu dağıtımı bitinceye kadar “Nûr ola, sır ola, kalbe gevher ola; dertlere devâ, hastalara şifâ, borçlara edâ ola!” diye tesbîh ederken tüm canlar da “Allah Allah” derler.

Dağıtımı bitiren Sırsucu, Pîr’in önüne gelip diz üstü oturur. Pîr, tası üst kenarlarından tutarak  Sırsucu’ya da içirir.

Sırsucu, Pîr’in eline niyâz ettikten sonra, ayağa kalkarak geri geri  Meydanın ortasına gelerek dâra durur.

Pîr, hizmet duâsını okur.(15)    Hz. Fâtımâ’tüz Zehrâ’yı temsîl eder.

(16)    Enbiyâ 30:... Her canlı şeyi sudan oluşturduk.Hala îman etmeyecekler mi? (Öztürk: 1998, 296)

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN

Ankara-2002

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...