Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

3- Önsöz.


ÖNSÖZ

Türkiye’de, üzerinde çok konuşulup, az araştırılan alanlardan biri de Alevîlik
’te erkân konusudur.  

Türkiye’nin bir çok yöresine ait erkânlar, çeşitli araştırmacılar tarafından yayımlanmıştır.
Çubuk
 yöresindeki Alevîlik erkânı ise, Prof.Dr. Yusuf Ziya Yörükân’ın 1934 yılında yaptığı ve “Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar” adı ile yayımlanan eseri ve Prof.Dr. İbrahim Arslanoğlu’nun henüz tamamı yayımlanmamış alan araştırması dışında yeterince ele alınmamıştır.

Bugüne kadar yapılan araştırmaların hemen hepsi, hangi yöreye ait olursa olsun, erkânın amaç, anlam ve icrâ şeklini tümüyle vermekten uzak görünüyor.

Çubuk yöresindeki bir çok genç ve yaşlı insanlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde, cem âyininin yöredeki şeklinin her yönüyle araştırılıp açıklanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bizi bu konuda çalışmaya teşvik eden ve hatta tâbiri câiz ise tahrik eden dostlarımıza teşekkür borçluyuz. Onların teşvikleri olmasaydı, bu eser vücut bulmayacaktı.

Bu kitabın kaleme alınmasında her ne kadar yöremiz insanlarından aldığımız bu teşvik rol oynamışsa da, araştırmaya başladıktan sonra aşağıda sıralanan amaçlara da hizmet edebilmeyi bir görev saydık:

1) Türkiye’de, çeşitli yörelerde uygulanagelen erkânların, uygulandığı şekliyle tespîti için bizim bu mütevâzı çalışmamız bir başlangıç ve haddimiz olmayarak bir örnek teşkil edebilir ümidindeyiz.  Diğer yörelerle ilgili böyle detaylı araştırmalar yapıldıktan sonra, belki bir erkân birliğine doğru yol açılmış olabilir.

2) Alevî erkânındaki sözcükler ve deyimler, farklı yörelerde farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Bu da kavram kargaşası yaratmaktadır.  Bu konuda yapılacak araştırmalar ile ortak sözcük ve deyimler tespît edilebilirse, hem bu sahadaki zengin miras kaybolmaktan kurtulacak ve hem de kavram kargaşasının giderilmesi konusunda ciddi çalışmaların yapılmasına yol açabilecektir. Kitabımızın “Tanımlar, Deyimler, Açıklamalar ve Önemli Kişiler” bölümünde bu amaca yönelik olarak kısa bilgiler ve açıklamalar verilmeye çalışılmıştır.

Kitabın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Ali Koç, Babam Halil Sami Çağlayan, Arif Hikmet Dalkılıç Dede, Mustafa Güvenç Dede, Yesâri Gökçe Dede ve kitabın düzenlenmesi sırasında yöntem konusunda yardım ve desteğini esirgemeyen Prof. Dr. sayın İbrahim Arslanoğlu ile maddî-manevî destek veren tüm dostlara teşekkür ederim.

Ayrıca sayın Osman Bayrak’a ve kitabın Üniversite yayını olarak basılmasına imkân sağlayan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. sayın Rızâ Ayhan’a, gerekli prosedürün süratli bir şekilde neticelendirilmesi için büyük gayret gösteren ve bizden birçok konuda desteklerini esirgemeyen Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. sayın Alemdar Yalçın ve Müdür Yardımcısı Yrd.Doç. Dr. sayın Gıyasettin Aytaş’a Âyet ve hadislerle, Arapça ibarelerin düzeltilmesinde Araştırma Merkezi Uzmanı Sayın Hacı Yılmaz’a teşekkür ve şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.

 

 

Ankara, 26 Eylül 2002

Alper ÇAĞLAYAN     


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...