Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

38- Oturan-Duran Duâsı3.20.  Oturan-Duran Duâsı:

 

Pîr, Oturan-Duran Duâsı ve Gülbankını okur:

“Allah Allah! Vakitler hayır ola. Hayır kapıları açık, kaza-belâ, nifâk-fesâd kapıları kapalı ola. Oturan-duran, Pîr ü civân kalkıp yola çıkanların menzîli pâk ola. Hızır kılavuzu, Ali yoldaşı ola. Allah tekrârını nasîb eyleye. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemâl Atatürk ve arkadaşlarının ruhlarını şâd, mekânlarını cennet eyleye. Cumhuriyetimizi ilelebed pâyidâr eyleye. Allah, ordumuzu muzaffer eyleye. Oturanlar hastır, gidenlere destûr ola. Nûr-i Nebî, kerem-i Ali, pîrimiz, ustâzımız Hünkâr Hacı Bektaş Velî! Dil bizden, nutuk Hünkâr-ı Evliyâ’dan ola. Gerçeğe Hû!..”

Cem âyini sona ermiştir. Bu “destûr” üzerine canlar evlerine giderler.

Son olarak, Pîr de cemevini terkeder. Sadece temizlik hizmetlerini yapacak görevliler kalır.

 

 

 

SONUÇ

 

Yalnız Çubuk yöresi ile sınırlı tutulmuş bu araştırma ile gördük ki, yaşanmakta olan inanç ve kültür unsurlarının düzenli bilgiler haline getirilmesi ve yeni kuşaklara kolayca anlaşılır biçimde aktarılması büyük zorluklar içermektedir.

Bu zorlukları yaşayan yöredeki beş ocak dedeleri, birkaç yıl önce, bir araya gelerek çeşitli konularda prensip kararları almışlar ve ilgili konularda düzenli bilgiye geçişin ilk adımlarını atmışlardır. Bunu, hem ocaklar arasında birliği sağlamak ve hem de gençlere bilgi aktarımını kolaylaştırma amacıyla yapmışlardır. Buna rağmen, mevcut uygulamada, gerek hizmetlerin sıralanışında, gerekse ritüelde, köyler arasında az da olsa farklılıklar halen devam etmektedir.

Uzun bir süre erkânların uygulanamamasından ötürü, genç kuşaklar, bu bilgilerden habersiz kalmıştır. Ayrıca, erkânları uygulamaktan sorumlu olan dedelerin, görevlerini çeşitli nedenlerden ötürü yapamaması, yeni nesillerin Alevilik konusunda bilgisizliğine sebep olmuştur.

 Alevilikle ilgili birçok tanım yapılmaktadır:  “Alevîlik bir yaşam biçimidir”, “Alevîlik çağdaşlıktır”, “Alevîlik bir kültürdür” tanımlamalarının yanı sıra “Alevîlik demokratlıktır”, “Alevîlik sosyalizmin ilk şeklidir” gibi siyasetle özdeşleştirmeye varan yaklaşımlar gözlemlenmektedir. Bununla beraber “Alevîlik ateizmdir”, “Alevîlik hümanizmdir” gibi felsefî anlayışlara sâhip gençler de karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca “Alevîlik Şamanizmdir”, “Alevîlik İslâmdan önce de vardı” diyenler de azımsanmayacak ölçüde mevcuttur. Hatta bunların tamamını bir arada söyleyerek müthiş bir kavram kaosu yaratanlar da vardır.

Bu görüşlerden tamamen farklı bir grup da “Alevîlik Ehl-i Beyt mektebindendir. Oniki İmâm’a muhabbetinden dolayı ‘İsnâ Aşeriyye’ye tâbîdir” diyerek, Anadolu Alevîliğini İran Şîîliği ile özdeş hale getirmeye çalışmaktadır.

Bir diğer görüş ise Alevîliğin, Emevî İslâm anlayışı ile bir olduğunu düşünmekte ve Alevîliği bir bakıma bu düşünce içerisine hapsetmeye çalışmaktadır.

 

Bütün bunlar göstermektedir ki, toplumsal hayatta meydana gelen boşluklar bir şekilde doldurulmaya çalışılmakta ve zaman zaman da çeşitli mesafeler katedilebilmektedir. Yüzyıllardır millet olabilme şuurunu korumuş ve aksi yöndeki her türlü çabaya büyük bir dirençle karşı koymuş, bu şuur ve dirençle en son Türkiye Cumhuriyetini kuran Kuvâ-yı Milliye içerisinde hür iradesi ile yer almış bir camianın kucaklanması gerekmektedir. Aksi takdirde ne gibi başkalaşmalara sevk edilebileceği ve nasıl bir deformasyona sürüklenebileceği gözlerden ırak tutulmamalıdır. 

Yöre insanı için, erkân ile ilgili kayda geçirilmiş bir kaynak olarak kabûl göreceğini umduğumuz bu çalışma, eksiklerine rağmen büyük bir boşluğu dolduracaktır kanaatindeyiz. Öte yandan, diğer yörelerle ilgili araştırmalarda düzenleme açısından bir örnek olabilirse çalışmanın amacına ulaştığını düşüneceğiz.

 

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...