Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

17- Hace Bektaş’ın ölümü


Hace Bektaş’ın ölümü
§ Cemal Seyyid

Hacı Bektaş Hünkar, birgün ibadet kıldı, evradını okudu, Halvete vardı. Saru İsmail’i çağırdı. Dedi ki:


Sen benim has halifemsin. Bugün Perşembe, ben bugün ahirete göçeceğim. Göçünce kapıyı ört, dışarıya çık, Çiledağı tarafını gözle. Ordan bir boz atlı gelecek, yüzüne yeşil nikap vurunacak. Bu zat, atını kapıda bırakıp içeriye girecek, bana dua okuyacak. Attan inip selam verince selamını al, onu ağırla. Hulle donunda kefenimi getirir, beni o yıkar. Beni yıkarken su dök, yardım et ona. Çeviz ağacından tabut yapar, beni tabuta kor, ondan sonra beni gömün. Onunla söyleşmeyin sakın. Benden sonra Fatıma ana (Kadıncık) oğlu Hızır Lale Cüvan, yerime geçsin. O, elli yıl hizmet eder, ondan sonra yerine oğlu Mürsel geçer. O, kırk sekiz yıl şeyhlık eder, ölür, yerine oğlu Yusuf Bali geçer. O da otuz yıl hizmet eder, sonra Hak yakınlığına ulaşır. Dünyanın hali budur, gelen gider. Sende hizmet et, sofra yay. Himmet dilersen cömertlikte bulun. Murtaza’dan halk, erlik, keramet istediler, Kanber’e, sofrayı yay buyurdu. Benden kisvet giyen her mürid, konuk istesin, konuğa hizmet etsin. Şeytan gibi kendisini görmesin, kimsenin yatan itini kaldırmasın. Kimseye karşı ululanmasın, hased etmesin.
Sana bir vasiyetim daha var:


Öğüdümü tut, ölümümden sonra bin koyunla yüz sığır kurban et, bütün halkı çağır, hizmet et, onları doyur. Yedinci günü, kırkıncı günü, helva dök, korkma, erin harcı eksilmez. Ne kadar mürid, mühib varsa davet et, onları topla. Öğüt ver, ağlamasınlar. Bir halifem de (Barak Baba’dır: Ali Emiri), gerçek bir erdir. Ona da söyleyin, Karasi’ye varsın, Balıkesri’ye gidip orasını yurd edinsin.


Hünkar, böylece vasiyette bulunduktan sonra Saru İsmail, ağlamaya koyuldu, Tanrı bana o günü göstermesin dedi. Hünkar biz ölmeyiz, suret değiştiririz diyerek onu teselli etti. Sonra Tanrıya niyazda bulundu, Peygambere Salavat getirdi. Kendisi, kendisine yasin okudu, tanrıya can verdi.


Saru İsmail, vasiyetine uyup hırkasiyle yüzünü örttü, halvettin kapısını örttü, dışarı çıktı. Erenler anası fatıma Bacı, Seyyid Mahmudı Hayran, Karaca Ahmed, Kolu Açık Hacım Sultan,Rasul Baba, Cemal Seydi, hasılı bütün erenler, atlıyaya, hep geldiler, yanıp ağlaştılar. Derken bir de baktılar ki, Çiledağı tarafından bir tozdur koptu, bir anda yaklaştı. Hünkar’ın dediği gibi bu zatın elinde birmızrak vardı, yüzüne yeşil nikap örtmüştü, altında da boz at vardı. Erenlere selam verdi, selamını aldılar. Mızrağını yere sançtı, atından indi, doğruca halvete girdi. Kendisiyle beraber içeriye yanlız Saru İsmail girdi. Kara Ahmed, kapıda durdu, kimseyi içeriye sokmadı.


Saru İsmail, su döktü, yüzü nikaplı er yıkadı. Yanındaki hulle donlarını kefen etti, kefenledi, tabuta koydular. Alıp musallaya götürdüler. Boz atlı er, öne geçti, imamlık etti. Erenler, yetmiş saf olup uydular. Cenaze namazı kılındı, götürüp mezarına gömdüler. Boz atlı, erenlerle vedalaşıp atına atladı, yürüdü.


Saru İsmail, acaba bu kim, eğer Hızır’sa görüşmüştüm, mutlaka tanırım dedi, koştu, ardından yetişti. Namazını kıldığın, yüzünü gördüğün er hakkı içindedi, kimsin? Bildir bana.


Boz atlı er, Saru İsmail’in niyazına dayanamadı, nikabını açtı.
Saru İsmail, ne gördü? Birden karşısında Hacı Bektaş Hünkar beliriverdi. Saru İsmail, atının ayağına düşüp hayranlığını bildirdi, lütfet Erenler Şahı dedi, otuzüç yıldır hizmetindeyim, kusurum var, seni bilememişim suçumu bağışla. Hünkar, er odur ki dedi, ölmeden ölür, kendi cenazesini kendi yıkar. Sen de var, bana gayret et. Bu sözleri söyleyip birden, gözden kayboldu.


§ Ölümden sonraki kerameti ve Türbenin kuruluşu

Hünkar,’ın zamanında padişah, Gazi Murad’ı Edirne’yi almış, çok savaşlar etmişti. Bursa şehrinde otururdu. Atası Osman, Hünkar’ın kisvesini giydiği için o da Hünkar’a pek düşkündü. Gidip ziyaret etmek isterken Bursa’da Hünkar’ın ölümünü duydu. Mimar istedi. Birçok mimarlar geldi, fakat hiçbirini beğenmedi.nihayet kaplıca mimarı geldi, bu mimarın adı Yanko Madyan’dı.


Padişah, mimara emretti, kubbesini sağlam yap, fakat sekizinci imam aşkına, kubbeyi sekiz köşe yap dedi. Aynı zamanda Hızır lale’yi çağırdı, ona niyaz etti, himmetini aldı, harcını verdi, yolladı.


Mimar, Sulucakaraöyük’e geldi, hazırlık yapıldı, türbe kuruldu. Kubbe yüceldi, tamamlandı. Şimdi gelelim, Hünkar, ölümünden sonra ne keramet gösterdi nice gösterdi?


Mimar, kubbeyi tamamlayınca oraya bir tunç mil dikmek ister, mili alıp kubbeye çıkar, tam dikeceği sırada birdenbire ayağı sürçmez mi? mimar yere düşerkentut beni ya Hacı Bektaş der, gönlünden de ben, kafirliğimle sana geldim, gerçek ersen der, kurtar beni, iman edeyim sana. Derken, hemen sağ esen, yere ayak basar.


Derler ki o sırada elinde bir bardak su vardı, mimar, baktı ki yerde elindeki bardakdan dolu olan suyun bir katresi bile dkülmemiş. Bu kerameti gören mimar, derhal imana geldi, traş ettiler, tac tekbirlediler, adını derviş Sadık koydular. Altı yıl dergahta hizmet etti, altı yıl sonra vadesi yetti. Öleceği vakit, tekkede şeyh olan Hızır Lale Cüvan’a vasiyet etti: tuz ekmek hakkı için dedi, lütfet, beni Hünkar’ın eşiğinin  altına göm. Onu ziyarete gelenler benim kabrime basıp içeriye girsinler. Derviş sadık lünce Hızır Lale, vasiyetini tuttu, onu eşiğin dibine gömdü.
Şimdi türbeye girenler, onun üstüne basıp girerler.


§ Kubbenin kurşunlanması

Bir tarihten sonra nice demdevran geçti, Rum ülkesine Sultan Bayezid padişah oldu, Sultan Muhammed’in tahtı, onunla bezendi. Bu padişah nice köprüler, kervansaraylar yaptı. Bu arada altı tane de büyük tekke yaptırdı. Atası Osman, Hacı Bektaş Hünkar’ın kisvetini giydiği için onun da Hünkar’a çok saygısı vardı. Hacı Bektaş türbesini ziyaret etti, vakfını arttırdı. Emretti, kubbenin üstünü kurşunladılar. Allah devletle mrünü ziyade etsin.


§ Bitim

Tanrıya hamolsun ki, bu kitap sona erdi. Ümidim var sevap elde etmişimdir. Bu szler, erenler sözleridir, bundan dolayı günahım sonsuzsa da alemlerin rabbi umarım ki, bütün Muhammed ümmetiyle ve kardeşiyle beraber Ali kuluna da rahmet eder.


Biz, gücümüz yettiği kadar yazdık, bu “Vilayetname” yi tamamladık. Siz erenlerden rica ederiz ki, Ali Çelebi kulunuzu, Ulu Tanrı, akibet hayırlığı versin de bütün mümin kardeşleriyle beraber iman müyesser eylesin diye hayır dua ile anasınızı. Fatiha, Muhammed’e salavat. Allahım, ulumuz Muhammed’e, tertemiz soyunasopuna rahmetler et, Hamd, alemlerin rabbi Tanrıya.


1034 yılı Rebiulevvel ayında (1624  1625) yazıldı.

İst. Niv. K. Türkçe yaz. 4820 deki menkabe S. 168.


Ahi Evren, menkabesinde:

“Anı isteyen manakıbında bulur, okuyup bir hisse alur; biz giru Molla Hünkar Mevlana’yı hikayet edelim.”


Kitap:
Vilayetname

Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı

Ekleyen: Seyyid Hakkı

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...